ویکی‌پدیا:انشعاب محتوا

انشعاب محتوا یا مقالات موازی معمولاً به خلق بدون منظور مقالات مختلف که همگی به یک موضوع می‌پردازند گفته می‌شود. نتیجهٔ غیرعمدیِ ساخت مقالاتِ موازی در رابطه با یک موضوع، به‌وجود آمدن مقاله‌هایی مهجور ویا حتی دارای محتوایی متضاد می‌باشد.

مقالات موازی به منظور دور زدن بی‌طرفی یا انشعاب دیدگاهی (به انگلیسی: POV fork) به ایجاد عامدانهٔ مقالاتی اطلاق می‌گردد جهت دور زدن رهنمودهای دیدگاه بی‌طرف انجام می‌شود و این عمل معمولاً بدین جهت صورت می‌گیرد که یک زمینهٔ منفی یا مثبت درمورد مقاله‌ای یا بزرگ‌نمایی شود یا اینکه بدان توجهی نشود؛ و هردوی انشعاب محتوا و انشعاب دیدگاهی مطلوبِ ویکی‌پدیا نیستند، زیرا این کار مانع از این اجماع‌یابی می‌شود و بنابراین یکی از مهم‌ترین اصول ما بدین‌گونه نقض می‌شود.