ویکی‌پدیا:ترجمه مجوز کریتیو کامنز

نسخهٔ اصلی و رسمی به زبان انگلیسی

مجوز

مطلبی که ارائه می‌گردد (در زیر) بر اساس مجوز کرییتیو کامنز می‌باشد. این اثر بر اساس قانون کپی رایت و قوانین اجرایی دیگر محافظت می‌گردد و هر گونه استفاده غیراز موارد ذکر شده منع می‌گردد. با استفاده کردن از هر کدام از حقوق این قانون شما مکلف به رعایت تمام محدودیتهای عنوان شده در این قانون می‌باشید. شاید این مجوز در حد و حدود خود بخشی از یک قرارداد باشد مجوزدهنده حقوق خود را (از این مجوز) به شما واگذار می‌کند در صورتی که تمام موارد این مجوز را قبول داشته باشید.

۱- تعریف‌ها

۱- انطباق محصولی که از یک محصول دیگر یا محصولاتی بعد از آن تولید شده باشد را در این مجوز انطباق گوییم. انطباق مواردی مانند: ترجمه، انطباق، مشتقات، تنظیم آهنگ یا موارد ادبی و هنری مشابه، ضبط صدا، صداهایی که در فیلم‌ها موجود می‌باشد به نحوی که بتوان تفاوت آن را از نسخه اصلی تشخیص داد. در این مجوز کلمه انطباق با گلچین تفاوت دارد. برای جلوگیری از اشتباه در کارهایی که درای صدا می‌باشند مواردی که بر اساس زمان تصاویر جابجا می‌شوند را انطباق می‌گوییم.

۲- گلچین در صورتی که متن، عکس، کارهنری، صوتی‌تصویری و مشابه (که در ۱f ذکر شده‌است) به صورت منطقی در مراحل متفاوت در میان مجموعه‌ای مطالب دیگر به صورت پخش یا چند تکه قرار گیرد و تشکیل یک کلیت بدهد را گلچین گوییم. در مفاد این مجوز کارهایی که گلچین باشند را انطباق نیستند.

۳- مجوزهای سازگار با مجوز کرییتیو کامنز: مجوزهایی که در این صفحه مشاهده می‌کنید به دو دلیل برابر هستند:

۱–۳- محتویاتشان یک موضوع و ایده را بیان می‌کند

۲–۳- هر دو اجازه واگذاری به افرادغیر را فقط در شرایطی متعهد بودن به مجوز اولیه می‌دهند.

۴- انتشارانتقال اصل یا کپی محصول از طریق فروش یا انتقال مالکیت به غیر.

۵- عناصر مجوز: مواردی که از طرف مجوزدهنده بسیار تأکید شده‌است :اشتراک با مجوز یکسان و ارجاع

۶- مجوز دهنده: فرد یا افرادی که کار خود را بر اساس این مجوز ارائه می‌دهند

۷- مؤلف اصلی: به کسی که محصول را برای بار اول ارائه می‌دهد (برای جزئیات بیشتر به متن انگلیسی مراجعه کنید)

۸- محصول: به کارهایی هنری فرهنگی ادبی و … که تحت این مجوز ارائه می‌شوند محصول گفته می‌شود (برای جزئیات بیشتر به متن انگلیسی مراجعه شود)

۹- شما فرد یا گروه که این مجوز را زیر پا نگذاشته‌اند و به حقوق محصولات احترام گذاشته‌اند یا کسانی که از سوی مجوز دهنده اجازه استفاده از محصول را تحت این مجوز دارند (با وجود اینکه قبلاً از این مجوز تبعیت نکرده بودند) شما گفته می‌شود.

۱۰- عمومی کردن: عمل بازگو کردن محصول به هر روشی برای مردم عمومی کردن گوییم (برای جزئیات بیشتر به متن انگلیسی مراجعه کنید)

۱۱- دوباره تولیدکردن: کپی کردن محصول با هر نیت و روشی را دوباره تولید گوییم. (برای جزئیات بیشتر به متن انگلیسی مراجعه کنید)

۲-معامله منصفانه

هیچ‌یک از مفاد این مجوز قوانین حقوق معنوی و حفظ حقوق و قوانین اجرایی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و هیچ موردی از حقوق و محدودیاتهایشان را نمی‌کاهد

۳-انتقال مجوز

تمام موارد این مجوز به صورت کاملاً مجانی و در سطح جهانی با توجه به شرایط زیر به شما واگذار می‌گردد:

 1. برای گلچین محصول
 2. برای انطباق محصول
 3. برای انتشار محصول به صورت یک بخش یا مجموعه‌ای از گلچین‌ها
 4. برای انتشار عمومی انطباق
 5. برای جلوگیری از ابهام:

ماده:۱–۵-غیرقابل ابطال:در حوزه‌های قضایی که باید حق امتیاز را به صورت قانونی یا قضایی برای خود نگهدارند و مفاد مجوز نمی‌توانند باطل شوند. مجوزدهنده حق دارد تمام حقوقی را که شما از طریق این مجوز بدست آوره‌اید برای خودش نگه دارد.

ماده:۲–۵-ابطال اجباری مجوزدر حوزه‌های قضایی که باید حق امتیاز را به صورت قانونی یا قضایی باطل شود. مجوزدهنده تمام حقوقی را که شما از طریق این مجوز بدست آوره‌اید باطل می‌کند.

ماده:۲–۵-مجوز فرد داوطلبمجوزدهنده حق امتیاز خود را باطل می‌کند چه به صورت فردی چه عضوی از گروه که به صورت داوطلبانه در مجوز شرکت کرده‌اند از هر گونه حقی که شما از طریق این مجوز بدست آورده‌اید.

این قوانین برای تمام متون و کارهای هنری و صوتی تصویری که در حال حاضر وجود دارد یا در آینده می‌آیند صدق می‌کند و این مفاد حق تطبیق خود را با موارد جدید دارند همان‌طور که گفته شد کلیه حقوق واگذار نمی‌گردد و این حق برای مجوز دهنده باقی می‌ماند.

۴-محدودیت

The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

 1. You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the terms of this License. You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. You may not offer or impose any terms on the Work that restrict the terms of this License or the ability of the recipient of the Work to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License. You may not sublicense the Work. You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. When You Distribute or Publicly Perform the Work, You may not impose any effective technological measures on the Work that restrict the ability of a recipient of the Work from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License. This Section 4(a) applies to the Work as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License. If You create a Collection, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Collection any credit as required by Section 4(c), as requested. If You create an Adaptation, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Adaptation any credit as required by Section 4(c), as requested.
 2. You may Distribute or Publicly Perform an Adaptation only under the terms of: (i) this License; (ii) a later version of this License with the same License Elements as this License; (iii) a Creative Commons jurisdiction license (either this or a later license version) that contains the same License Elements as this License (e.g. , Attribution-ShareAlike 3.0 US)); (iv) a Creative Commons Compatible License. If you license the Adaptation under one of the licenses mentioned in (iv), you must comply with the terms of that license. If you license the Adaptation under the terms of any of the licenses mentioned in (i), (ii) or (iii) (the "Applicable License"), you must comply with the terms of the Applicable License generally and the following provisions: (I) You must include a copy of, or the URI for, the Applicable License with every copy of each Adaptation You Distribute or Publicly Perform; (II) You may not offer or impose any terms on the Adaptation that restrict the terms of the Applicable License or the ability of the recipient of the Adaptation to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the Applicable License; (III) You must keep intact all notices that refer to the Applicable License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work as included in the Adaptation You Distribute or Publicly Perform; (IV) when You Distribute or Publicly Perform the Adaptation, You may not impose any effective technological measures on the Adaptation that restrict the ability of a recipient of the Adaptation from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the Applicable License. This Section 4(b) applies to the Adaptation as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the Adaptation itself to be made subject to the terms of the Applicable License.
 3. If You Distribute, or Publicly Perform the Work or any Adaptations or Collections, You must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Original Author (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor designate another party or parties (e.g. , a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and (iv) , consistent with Ssection 3(b), in the case of an Adaptation, a credit identifying the use of the Work in the Adaptation (e.g. , "French translation of the Work by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original Author"). The credit required by this Section 4(c) may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Adaptation or Collection, at a minimum such credit will appear, if a credit for all contributing authors of the Adaptation or Collection appears, then as part of these credits and in a manner at least as prominent as the credits for the other contributing authors. For the avoidance of doubt, You may only use the credit required by this Section for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising Your rights under this License, You may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of You or Your use of the Work, without the separate, express prior written permission of the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties.
 4. Except as otherwise agreed in writing by the Licensor or as may be otherwise permitted by applicable law, if You Reproduce, Distribute or Publicly Perform the Work either by itself or as part of any Adaptations or Collections, You must not distort, mutilate, modify or take other derogatory action in relation to the Work which would be prejudicial to the Original Author's honor or reputation. Licensor agrees that in those jurisdictions (e.g. Japan), in which any exercise of the right granted in Section 3(b) of this License (the right to make Adaptations) would be deemed to be a distortion, mutilation, modification or other derogatory action prejudicial to the Original Author's honor and reputation, the Licensor will waive or not assert, as appropriate, this Section, to the fullest extent permitted by the applicable national law, to enable You to reasonably exercise Your right under Section 3(b) of this License (right to make Adaptations) but not otherwise.

۵-ارائه گارانتی و ردکردن

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTIBILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

۶-مسئولیت محدود

EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

۷- پایان‌دهی

 1. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the terms of this License. Individuals or entities who have received Adaptations or Collections from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this License.
 2. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.

۸- متفرقه

 1. Each time You Distribute or Publicly Perform the Work or a Collection, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
 2. Each time You Distribute or Publicly Perform an Adaptation, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
 3. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.
 4. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.
 5. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You.
 6. The rights granted under, and the subject matter referenced, in this License were drafted utilizing the terminology of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on September 28, 1979), the Rome Convention of 1961, the WIPO Copyright Treaty of 1996, the WIPO Performances and Phonograms Treaty of 1996 and the Universal Copyright Convention (as revised on July 24, 1971). These rights and subject matter take effect in the relevant jurisdiction in which the License terms are sought to be enforced according to the corresponding provisions of the implementation of those treaty provisions in the applicable national law. If the standard suite of rights granted under applicable copyright law includes additional rights not granted under this License, such additional rights are deemed to be included in the License; this License is not intended to restrict the license of any rights under applicable law.

منابع