ویکی‌پدیا:توصیه‌هایی برای افزایش کیفیت مقاله‌های برگزیده

برای افزایش کیفیت مقاله‌های برگزیده معیارهای زیر توصیه می‌شوند:

محتوا

ویرایش
  • متن به شیوه‌ای قابل فهم و گویا مطالب علمی را توضیح داده باشد.[الف]
  • محتوا دچار تعارض با فکت‌های علمی مندرج در منابع معتبر نباشد.
  • موضوعاتی که سرشناسی ویکی‌پدیایی دارند تا جای ممکن پیوند قرمز نداشته باشند.
  • اگر تاریخ غیر خورشیدی موجود در مقاله امکان تبدیل دقیق به تاریخ معادل خورشیدی را دارد، تا جای ممکن از تاریخ معادل خورشیدی استفاده کنید و یا حداقل تاریخ معادل خورشیدی را هم در کنار تاریخ غیر خورشیدی بیاورید.

بخش‌بندی

ویرایش
  • تا آن‌جا که ممکن است، به‌خصوص در موضوعات تاریخی، بخش منبع شناسی داشته باشد.

ارجاعات

ویرایش
  • منابع مورد ارجاع به‌خصوص در موضوعات آکادمیک، منابع معتبر علمی در مجامع علمی باشد.

یادداشت‌ها

ویرایش
  1. به صفحه‌ی قابل فهم ساختن مقالات فنی مراجعه کنید.