ویکی‌پدیا:فضای نام ویکی‌پدیا

فضاهای نام موضوع فضاهای نام بحث
0 مقاله بحث 1
2 کاربر بحث کاربر 3
4 ویکی‌پدیا بحث ویکی‌پدیا 5
6 پرونده بحث پرونده 7
8 مدیاویکی بحث مدیاویکی 9
10 الگو بحث الگو 11
12 راهنما بحث راهنما 13
14 رده بحث رده 15
100 درگاه بحث درگاه 101
118 پیش‌نویس بحث پیش‌نویس 119
446 Education Program Education Program talk 447
828 پودمان بحث پودمان 829
2300 ابزار بحث ابزار 2301
2302 توضیحات ابزار بحث توضیحات ابزار 2303
2600 مبحث
-1 صفحه‌های ویژه
-2 مدیا

فضای نام ویکی‌پدیا یا فضای نام پروژه، فضای نامی است که از صفحات مدیریتی با اطلاعات یا بحث درباره ویکی‌پدیا تشکیل شده است. صفحات در این فضای نام همیشه دارای پیشوند ویکی‌پدیا: هستند. همچنین می‌توانید با کوته‌نوشت وپ: یا پیشوند استاندارد (برای هر سایت مدیاویکی) Project: به آنها دسترسی پیدا کنید. شماره فضای نام آن چهار (۴) است.

جستارهای وابسته

منابع