ویکی‌پدیا:فقط وقتی ضروری است برگردان کنید

برگرداندن در ویکی‌پدیا به کُنشِ معکوس و بازگردانیِ تمام یا بخشی از ویرایش یا ویرایش‌های پیشین در یک مقاله گفته می‌شود. برگرداندن یک ویرایشِ خرابکارانه بی اشکال است اما برگرداندن ویرایش‌هایی که با انگیزهٔ خوب و هدفی نیک‌انجام گرفته، تنها باید پس از بررسیِ دقیق انجام گیرد. معمولاً ترجیح داده می‌شود که در طیِ بررسیِ ویرایشِ پیشین، دستِ کم برخی از عناصرِ مطلوبِ آن در مقاله باقی بماند. همیشه بهتر است تمایلِ شما به حفظِ کلّ ویرایشِ پیشین باشد.

خودمانی: گاهی برگرداندن، به سیلی خوردن توی صورت می‌ماند..
من کلّی روی مقاله کار کردم، بعد یکی از راه رسید و فقط با فشارِ یک دکمه، همه چیز رو از بین برد!کاربرِ تازه‌کار

برگرداندن نالازم، مشارکت کنندگان را فراری می‌دهدویرایش

اگر بازگرداندن رویِ بی دقتی یا جانبداری باشد، می‌تواند ویکی‌پدیا را به محیطی ناخوشایند برای کاربران تبدیل کند. گاهی اوقات، یک برگرداندن از روی بی دقتی می‌تواند عاملی در آغازِ خصومت در برگرداندن دوبارهٔ آن بازگردانی نخست باشد. گاهی نیز می‌تواند موجبِ ترک و انفصالِ ویرایشگران از ویکی‌پدیا، به‌طور موقت یا دائمی شود که پیامد و نتیجه‌ای به وضوح مضر برای توسعهٔ ویکی‌پدیا است؛ بنابراین، همیشه باید یک قضاوتِ دقیق و عادلانه در بررسیِ ویرایش‌ها در مقالات، در نظر گرفته شود.

برگرداندن قابل قبولویرایش

هدفِ اصلی از برگرداندن، خنثی سازیِ خرابکاری یا دیگر ویرایش‌های ناسودمند در مقاله است. اگر ویرایشی می‌بینید و مطمئن هستید که نویسندهٔ آن ویرایش، برای آسیب به ویکی‌پدیا آنرا نوشته است و برداشتتان از آن ویرایش هم واقعاً درست است، برگرداندن آن نیاز به بررسیِ بیشتر ندارد. می‌توانید با خیالِ راحت آن را به حالتِ اول برگردانید.

ویرایش‌های از روی حُسنِ نیّتویرایش

در موردِ ویرایش‌های از روی حسن نیت اما غیرِ استاندارد، یک برگرداندن زمانی مناسب است که واگردان کننده معتقد است که این ویرایش می‌تواند مقاله را به وضوح بد یا نامناسب کند و هیچ عنصرِ مناسبی برای بهبودِ مقاله در آن وجود ندارد. در چنین شرایطی می‌تواند ویرایش را واگردانی کند.

هر هنگام که شما بر این باور باشید که نویسنده در یک ویرایش، اطلاعاتِ غلط وارد کرده، یا اشتباه کرده است، می‌توانید واگردانی کنید. در صورتی که همان ویرایشگر (یا هر کس دیگری) واگردانیِ شما را دوباره واگردان کرد، می‌تواند نشان دهندهٔ این باشد که ویرایشِ پیشین در آن مقاله هم ممکنست سرسری نبوده باشد، و شما باید در تصمیم‌گیری برای واگردانیِ دوبارهٔ آن، دقت و محافظه کاریِ بیشتری به خرج دهید.

برگرداندن یک ویرایش زمانی که مقاله در آغازِ یک جنگِ ویرایشی قرار گرفته درست نیست. به‌ویژه هنگامی که قرار باشد ویرایشی که از سوی کاربرِ دیگری واگردانی شده، دوباره واگردان شود.

برگرداندن نالازمویرایش

چیزهایی که گاهی ممکنست انگیزه برای واگردانی را به ویرایشگر بدهند، اما نباید انجام شوند:

  • واگردانیِ یک ویرایش، چرا که آن را نالازم و غیر ضروری می‌دانید یا اعتقاد دارید که مقاله را بهبود نمی‌بخشد. برای واگردانی، ویرایش در واقع باید مقاله را بدتر کند.
  • حتی اگر شما مقالهٔ پیش از ویرایش را کمی بهتر از پس از ویرایش می‌دانید، باز هم واگردانی می‌تواند درست نباشد به‌ویژه در فضایی که ممکنست دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به دیدگاهِ شما در این مورد وجود داشته باشد و به‌ویژه اگر شما نویسندهٔ متنِ پیشین باشید یا پیشتر ویرایش‌هایی در آن داشته‌اید. دلیلِ این کار اینست که نویسندگان با ویرایش‌ها و بحث‌های پیشین در موردِ مقاله‌ای، ممکنست تعصبی طبیعی و نرمال نسبت به حفظِ وضعِ موجودِ مقاله پیدا کرده باشند، بنابراین؛ عقیده‌ای در این مایه که این مقاله پیش از این ویرایش، بهتر بود فقط ممکن است نتیجه‌ای از آن باشد. همچنین، در نظر داشته باشید که ویکی‌پدیا همیشه نویسندگان را به ویرایش تشویق می‌کند.
  • ویرایشِ بزرگی را فقط به این دلیل که وقت ندارید تا آنرا بازویرایش کنید یا اعتقاد دارید که بخشِ زیادی از آن نامناسب است، واگردان نکنید. در عوض، حتی کمی از ویرایش را که سودمند است و موردِ اعتراض نیست باقی بگذارید.
برای این کار، شما می‌توانید در بخشِ تاریخچه، روی دکمهٔ قبلی یا خنثی سازی در ویرایشِ کاربر کلیک کنید و به ویرایشِ آن ویرایش بپردازید و آنچه را که سودمند است در مقاله نگه دارید.
اگر ویرایشگر یا هرکسِ دیگری، خواست ویرایشِ شما را گسترش دهد، باید با اجماع و فحن از آن استقبال کنید و بگذارید ویرایش‌هایش را انجام دهد.
  • واگردانی ابزارِ مناسبی برای تنبیهِ یک ویرایشگر یا مقابله به مثل یا انتقام‌جویی نیست. واگردانی نباید با این انگیزه که بخواهید درسِ عبرتی به کاربری بدهید یا حالِ کسی را بگیرید انجام شود.

گزینه‌های جایگزین به‌جای برگرداندنویرایش

یکی از بهترین جایگزین‌ها به‌جایِ برگرداندن ویرایشی که با آن مخالفید یا نامناسب می‌دانید، یافتنِ یک متنِ بینابینی و یک نسخهٔ سوم از متن است که دستِ کم، برخی از عناصرِ متنِ پیشین را در خود داشته باشد و متنِ فعلی را هم بهتر کند. اگر با نسخهٔ تازه مخالف هستید، به‌جای واگردانی، می‌توانید با کاربر در صفحهٔ بحثِ همان مقاله واردِ گفت‌وگو شوید.


جستارهای وابستهویرایش