ویکی‌پدیا:لوآ
پروژه
 بحث ویکی‌پدیا:لوآ
بحث پروژه
 راهنما بایدها منابع
انگلیسی: متا مدیاویکی
 

این صفحه فهرست بایدهای پروژهٔ لوآ را نشان می‌دهد. در این صفحه الگوهایی که باید به لوآ تبدیل شود و دیگر وظایف مرتبط با لوآ را فهرست می‌کنیم.

افزودن {{لوآ}} به توضیحات ویرایش

الگوهایی که به پودمان لوآ تبدیل شدند باید {{لوآ}} را در توضیحات خود داشته باشند.

افزودن توضیحات به زیرصفحهٔ توضیحات پودمان ویرایش

توضیحات یا مستندات پودمان‌های لوآ ریزتوضیحات پارامترها و نحوه عملکرد نیستند، زیرا این دست توضیحات در صفحهٔ الگویی که از آن پودمان استفاده می‌کند نوشته می‌شود اما در توضیحات پودمان، توضیحات کوتاه از خود پودمان، اگر بومی‌سازی شده‌است و همچنین ذکر الگویی که آن پودمان را فراخوانی می‌کند می‌باشد.