ویکی‌پدیا:مشکل اسلش

در استاندارد یونیکد سه نویسهٔ «/» هستند که شکلی نزدیک به هم می‌دارند.

نام انگلیسی
(ترجمهٔ فارسی)
کد یونیکد شکل
Solidus 47 = 0x2f /
fraction slash
اسلشِ کسر
8260 = 0x2044
division slash
اسلش تقسیم
8725 = 0x2215

رفتار مرورگرهای فایرفاکس و اینترنت اکسپلورر هنگام مواجهه با این نویسه‌ها یکسان نیست. در زیر با مثال این امر نشان داده می‌شود در همهٔ موارد نخست رقم «۱» سپس نویسهٔ «اسلش» و و پس از آن رقم «۲» وارد شده‌است.

بی‌دستکاری متنی فارسی پیش
از وارد کردن بی‌دستکاری
نویسه نمایش ستون ۱
در ا.ا.
نمایش ستون ۲
در ا.ا.
نمایش ستون ۱
در ف.ف.
نمایش ستون ۲
در ف.ف.
۱/۲ عجب ۱/۲ سالیدوس ‎۱/۲ عجب ۱‏/۲ ‎۱/۲ عجب ‎۱/۲
۱⁄۲ عجب ۱⁄۲ اسلش کسر ۱‏⁄۲ عجب ۱‏⁄۲ ‎۱⁄۲ عجب ‎۱⁄۲
۱∕۲ عجب ۱∕۲ اسلش تقسیم ۱‏∕۲ عجب ۱‏∕۲ ؟ ؟

همین مثال با ارقام انگلیسی:

بی‌دستکاری متنی فارسی پیش
از وارد کردن بی‌دستکاری
نویسه نمایش ستون ۱
در ا.ا.
نمایش ستون ۲
در ا.ا.
نمایش ستون ۱
در ف.ف.
نمایش ستون ۲
در ف.ف.
1/2 عجب 1/2 سالیدوس ‎1/2 عجب 1‏/2 ‎1/2 عجب ‎1/2
1⁄2 عجب 1⁄2 اسلش کسر 1‏⁄2 عجب 1‏⁄2 ‎1⁄2 عجب ‎1⁄2
1∕2 عجب 1∕2 اسلش تقسیم 1‏∕2 عجب 1‏∕2 ؟ ؟

در استاندارد ملی ۶۲۱۹ ایران اشاره‌ای به دوگونهٔ اخیر اسلش نشده‌است و تنها به سالیدوس که با نام «خط اریب» آمده‌است اشاره شده‌است و ذکر شده‌است که «عمدتاً برای جداسازی تاریخ یا به عنوانِ علامتِ کسر در داخلِ متن به کار می‌رود».

توجه شود که استفاده از «خط اریب» برای نوشتن ممیز غلط فاحش است و برای نوشتن ممیز باید از نویسهٔ خاص آن «٫» استفاده شود. به هر حال برای وارد کردن کسرها به نویسهٔ «/» نیاز است و از آنجا که ترتیب نمایش اجزای کسر در مرورگرها تفاوت می‌کند و نیز از آنجا که مطابق استاندارد یونیکد نویسه‌های نوشته باید به ترتیب منطقی وارد شوند پیشنهاد می‌شود که همواره برای محکم‌کاری کسرها به ترتیب زیر وارد شوند:

  1. {{چر}}
  2. صورت
  3. /
  4. مخرج
توجه
وارد نکردن {{چر}} و جابجایی صورت و مخرج برای نمایش درست کسر در اینترنت اکسپلورر غلط فاحش است که منجر به گیج‌کنندگی و نادرستی متن می‌شود و باید از آن اجنتناب شود.