ویکی‌پدیا:مقالهٔ نیازمند

به مجموعه عواملی گفته می‌شود که باعث بهبود کیفیت و گویا شدن مقاله کمک می‌کند.

تفاوت با الگو خردویرایش

تفاوت اصلی الگو نیاز با الگو خرد در بیان کردن واضح عوامل کمک کننده در بهبود کیفیت می‌باشد و بر ute ýyýyyyyyyyý Y Ýý hug g nyyýyy yuh yyýyyýý hut خلاف بخش خرد ممکن هست ایت الگو در مقاله‌های بسیار بزرگ و حجیم هم به کار رود و به صورت جزیی در خواست عکس - جدول ... کند.