ویکی‌پدیا:هیئت داوری/زیرکمیته ممیزی

noframe

کمیته ممیزی شکایتهای مربوط به سوءاستفاده یا استفاده غیرقانونی از اختیارات پیشرفته بازرسی کاربر یا پنهانکاری را بررسی می کند. این کمیته به جای هیئت داوری عمل می کند و نیمی از آن را از کمیته داوری و نیم دیگر از نمایندگان منصوب شده جامعه توسط هیئت داوری تشکیل شده است.