ویکی‌پدیا:ویرایشگر خودکار/گروه‌بندی ارجاع

چگونگی نصب ماژول مبتنی بر پایتون

 1. پوشه نرم‌افزار ویرایشگر خودکار را هر جا که مایلید قرار دهید.
 2. به‌منظور دسترسی آسان‌تر، یک میان‌بر از فایل AutoWikiBrowser.exe بسازید و در دسکتاپ قرار دهید.
 3. کدهای ماژول موردنظر را در جعبهٔ متنی در مسیر ابزارها > ایجاد ماژول قرار دهید (محتویات ازپیش تهیه‌شده آن جعبهٔ متنی را می‌توانید پاک کنید).
 4. گزینهٔ Enabled را تیک بزنید و روی Make module کلیک کنید (اگر خطایی دریافت نکردید، می‌توانید ادامه دهید).
 5. کدهای پایتون موردنظر را تحت عنوان مشخص‌شده در یک فایل با پسوند .py ذخیره کنید و در پوشهٔ plugins در مسیر نصب نرم‌افزار قرار دهید.
 6. مطمئن شوید آخرین نگارش پایتون روی رایانه شما نصب و مسیر آن در متغیر PATH تعریف شده باشد.

در صورت بروز هر مشکل یا پرسش با Yamaha5 مکاتبه کنید.

شروع به کارویرایش

برای شروع مقالات موجود در اینجا را به کمک ماژول گروه‌بندی ارجاع، تمیز کنید.

نکته: برای اجرای کد پایتون حتما باید پایتون ۳ بر روی سیستمتان نصب باشد و با پایتون ۲ کار نمی‌کند (البته با کمی تغییر در کد می‌توانید آن را با پایتون ۲ هم سازگار کنید)

کدهاویرایش

 • ماژول
public string ProcessArticle(string ArticleText, string ArticleTitle, int wikiNamespace, out string Summary, out bool Skip)
    {
      string OrigText = ArticleText;
      Skip = false;
      Summary = "+ ماژول گروه‌بندی ارجاع";
      try
      {
        System.Diagnostics.Process process = new System.Diagnostics.Process();
        System.Diagnostics.ProcessStartInfo psi = new System.Diagnostics.ProcessStartInfo();
        psi.WindowStyle = System.Diagnostics.ProcessWindowStyle.Hidden;
        psi.FileName = "python";
        psi.Arguments = "DuplicateReferences.py";
        using (System.IO.StreamWriter writer = new System.IO.StreamWriter("input.txt"))
          writer.Write(ArticleText);
        System.Diagnostics.Process p = System.Diagnostics.Process.Start(psi);
        p.WaitForExit();
        if (System.IO.File.Exists("output.txt"))
        {
          using (System.IO.StreamReader reader = System.IO.File.OpenText("output.txt"))
            ArticleText = reader.ReadToEnd();
          if (ArticleText == OrigText)
            Skip = true;
        }
        else
          Skip = true;
        return ArticleText;
      }
      catch
      {
        Skip = true;
        return OrigText;
      }
    }
 • DuplicateReferences.py
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# BY: رضا (User:reza1615 on fa.wikipedia)
# Distributed under the terms of the CC-BY-SA 3.0.
import re,codecs

class DuplicateReferences:

  def __init__(self):
    # Match references
    self.REFS = re.compile(
      u'(?i)<ref(?P<params>[^>/]*)>(?P<content>.*?)</ref>')
    self.NAMES = re.compile(
      u'(?i).*name\s*=\s*(?P<quote>"?)\s*(?P<name>.+)\s*(?P=quote).*')
    self.GROUPS = re.compile(
      u'(?i).*group\s*=\s*(?P<quote>"?)\s*(?P<group>.+)\s*(?P=quote).*')
    self.autogen = u'ToolAutoGenRef'

  def process(self, text):
    # keys are ref groups
    # values are a dict where :
    #  keys are ref content
    #  values are [name, [list of full ref matches],
    #        quoted, need_to_change]
    foundRefs = {}
    foundRefNames = {}
    # Replace key by [value, quoted]
    namedRepl = {}

    for match in self.REFS.finditer(text):
      content = match.group('content')
      if not content.strip():
        continue

      params = match.group('params')
      group = self.GROUPS.match(params)
      if group not in foundRefs:
        foundRefs[group] = {}

      groupdict = foundRefs[group]
      if content in groupdict:
        v = groupdict[content]
        v[1].append(match.group())
      else:
        v = [None, [match.group()], False, False]
      name = self.NAMES.match(params)
      if name:
        quoted = name.group('quote') == '"'
        name = name.group('name')
        if v[0]:
          if v[0] != name:
            namedRepl[name] = [v[0], v[2]]
        else:
          # First name associated with this content

          if name == 'population':
            pywikibot.output(content)
          if name not in foundRefNames:
            # first time ever we meet this name
            #if name == 'population':
            #  print "in"
            v[2] = quoted
            v[0] = name
          else:
            # if has_key, means that this name is used
            # with another content. We'll need to change it
            v[3] = True
        foundRefNames[name] = 1
      groupdict[content] = v

    id = 1
    while self.autogen + str(id) in foundRefNames:
      id += 1
    for (g, d) in foundRefs.items():
      if g:
        group = u"group=\"%s\" " % group
      else:
        group = u""

      for (k, v) in d.items():
        if len(v[1]) == 1 and not v[3]:
          continue
        name = v[0]
        if not name:
          name = self.autogen + str(id)
          id += 1
        elif v[2]:
          name = u'"%s"' % name
        named = u'<ref %sname=%s>%s</ref>' % (group, name, k)
        text = text.replace(v[1][0], named, 1)

        # make sure that the first (named ref) is not
        # removed later :
        pos = text.index(named) + len(named)
        header = text[:pos]
        end = text[pos:]

        unnamed = u'<ref %sname=%s />' % (group, name)
        for ref in v[1][1:]:
          end = end.replace(ref, unnamed)
        text = header + end

    for (k, v) in namedRepl.items():
      # TODO : Support ref groups
      name = v[0]
      if v[1]:
        name = u'"%s"' % name
      text = re.sub(
        u'<ref name\s*=\s*(?P<quote>"?)\s*%s\s*(?P=quote)\s*/>' % k,
        u'<ref name=%s />' % name, text)
    return text

text = codecs.open( u'input.txt','r' ,'utf8' )
text = text.read()

if u'{{پک' in text:
  print ('article has template:pak')
  new_text=text
else:
  our_ref=DuplicateReferences()
  new_text=our_ref.process(text)

with codecs.open(u'output.txt' ,mode = 'w',encoding = 'utf8' ) as f:
  f.write(new_text)