ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه ادبیات ترکی/منبع۲

اگر هرکدام از منابع زیر یا منبع معتبر دیگری که برای پروژه (در فاز اول برای نگارش مقالات نویسندگان و شعرا) مفید باشد در اختیار دارید ایمیلی به آدرس TurkicLiterature@yahoo.com بفرستید.

منابعویرایش

 • سخنوران آذربایجان / عزیز دولت‌آبادی
 • مفاخر آذربایجان / بخشایشی عقیقی
 • مشاهیر آذربایجان / صمد سرداری‌نیا
 • An Anthology of Turkish Literature / Kemal Silay
 • Azərbaycan klassik ədəbiyyatı kitabxanası. (20 cilddə)
 • Azərbaycan Milli Ensiklopediyasi
 • Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası (10 cild)
 • Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyasi (4 cild)
 • Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi XIX-XX əsrlər
 • Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının yeni inkişaf mərhələsi
 • Contemporary Turkish literature: fiction and poetry / Talât Sait Halman
 • Irak Muasır Türk Şairleri Antolojisi
 • İran Azərbaycanında demokratik ədəbiyyatın inkişafı (1906-1946)/Cəfər Xəndan
 • Özbək Sovet Ensiklopediyası
 • Son Asır Türk Şairleri / İbnülemin Mahmut Kemal İnal
 • Türk Tiyatrosu Ansiklopedisi / İstanbul, Remzi Kitabevi
 • Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi (40 cild)
 • Türkmən Sovet Ensiklopediyası