ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه نجوم/فرهنگستان

 1. آسمان‌پا---en:coelostat
 2. آشکارساز فروسرخ---en:infrared detector
 3. آینه اصلی---en:primary mirror
 4. آینه ثالثه---en:tertiary mirror
 5. آینه ثانویه---en:secondary mirror
 6. آینه چندتکه---en:segmented mirror
 7. آینه دوریخت---en:bimorph mirror
 8. آینه شکل‌پذیر---en:deformable mirror/en:DM
 9. آینه لانه‌زنبوری---en:honeycomb mirror
 10. آینه هلالی---en:meniscus mirror
 11. ابرخوشه سنبله---en:Virgo supercluster
 12. ابرخوشه محلی---en:local supercluster
 13. ابزار نجومی---en:astronomical instrument
 14. ابزار نصف‌النهاری---en:transit instrument
 15. اخترپا---en:siderostat
 16. اختلاف‌منظر آماری---en:statistical parallax/en:dynamical distance
 17. اختلاف‌منظر خوشه‌متحرک---en:moving-cluster parallax
 18. اختلاف‌منظر دینامیکی---en:dynamic parallax/ dynamical parallax
 19. اختلاف‌منظر سالانه---en:annual parallax/en:heliocentric parallax
 20. اختلاف‌منظر طیف‌نمودی---en:spectroscopic parallax
 21. اختلاف‌منظر مثلثاتی---en:trigonometric parallax/en:parallax
 22. اختلاف‌منظر نورسنجشی---en:photometric parallax
 23. اصل کیهان‌شناسی---en:cosmological principle
 24. بازمانده ابرنواختر---en: supernova remnant/en:SNR
 25. برازش رشته اصلی---en:main sequence fitting
 26. برج خورشید---en:solar tower
 27. بسامد گرین‌وود---en:Greenwood frequency
 28. بند سرد---en:cold stop
 29. بهمن هوایی---en:air shower
 30. بهمن هوایی گسترده---en:extensive air shower/en:cosmic ray extensive air shower
 31. پرتو کیهانی---en:cosmic ray
 32. پرتو کیهانی اولیه---en:primary cosmic ray
 33. پرتو کیهانی پرانرژی---en:ultrahigh-energy cosmic ray/en:UHECR
 34. پرتو کیهانی ثانویه---en:secondary cosmic ray
 35. پس‌بازتابگر---en:retroreflector
 36. پس‌بازتابگر سه‌قائم---en:corner-cube retroreflector
 37. پس‌بازتابگر کنجی---en: 
 38. پنجره کیهانی---en:cosmological window
 39. پیمایه فاصله---en:distance modulus/en:modulus of distance
 40. تابش فراکهکشانی---en:extragalactic radiation/en:extragalactic background radiation
 41. تأخیر زمانی گرین‌وود---en:Greenwood time delay
 42. [[تاریکی---en: 
 43. تپ‌اختر---en:pulsar
 44. تصویربردار سمت‌الرأسی---en:photographic zenith tube
 45. تلسکوپ آینه‌چندتکه---en:segmented mirror telescope
 46. تلسکوپ اپتیکی---en:optical telescope
 47. تلسکوپ استوایی---en:equatorial telescope
 48. تلسکوپ اشمیت ـ کاسگرین---en:Schmidt-Cassegrain telescope
 49. تلسکوپ اشمیت‌هلالی---en:meniscus-Schmidt telescope
 50. تلسکوپ ام.ام.تی.---en:multi-mirror telescope/en:MMT/en:multiple mirror telescope/en:MMT telescope
 51. تلسکوپ بازتابی---en:reflecting telescope/en:reflector telescope
 52. تلسکوپ بالون‌برد---en:balloon-borne telescope
 53. تلسکوپ باورزهلالی---en:Bouwers-meniscus telescope
 54. تلسکوپ برجی---en:tower telescope/en:solar tower telescope
 55. تلسکوپ بی‌کانون---en:afocal telescope
 56. تلسکوپ پرتوایکس---en:X-ray telescope/en:X-ray multi-mirror telescope
 57. تلسکوپ پرتوکیهانی---en:cosmic-ray telescope
 58. تلسکوپ پوشن‌سپهری---en:stratosphere telescope/en:stratoscope
 59. تلسکوپ چندآینه---en:multi-mirror telescope/en:multiple mirror telescope
 60. تلسکوپ خراشان‌فرود---en:grazing-incidence telescope
 61. تلسکوپ خورشیدی---en:solar telescope
 62. تلسکوپ راداری---en:radar telescope
 63. تلسکوپ رادیویی---en:radio telescope
 64. تلسکوپ سمت‌ارتفاعی---en:alt-azimuth telescope/ altazimuth telescope
 65. تلسکوپ سمت‌الرأسی---en:zenith telescope
 66. تلسکوپ شکستی---en:refracting telescope/en:refractor telescope
 67. تلسکوپ فرابنفش---en:ultraviolet telescope
 68. تلسکوپ فروسرخ---en:infrared telescope
 69. تلسکوپ فضایی---en:space telescope
 70. تلسکوپ قرص خورشید---en: 
 71. تلسکوپ قرصی---en:disk telescope
 72. تلسکوپ کاسگرینی---en:Cassegrain telescope
 73. تلسکوپ گالیله‌ای---en:Galilean telescope,Galilean glass
 74. تلسکوپ گریگوری---en:Gregorian telescop
 75. تلسکوپ ماکسوتوف ـ اشمیت---en:Maksutov-Schmidt telescope/en:Schmidt-Maksutov telescope
 76. تلسکوپ مستقیم‌ساز---en:inverting telescope
 77. تلسکوپ نصف‌النهاری---en:meridian telescope/en:transit telescope/en:meridian circle
 78. تلسکوپ نوترینو---en:neutrino telescope
 79. [[تلسکوپ نوری---en: 
 80. تلسکوپ نیوتونی ـ کاسگرینی---en:Newtonian-Cassegrain telescope
 81. جرم جینز---en:Jeans mass
 82. چگالی مساحتی---en:areal density
 83. حسگر خمیدگی---en:curvature sensor
 84. حسگر رهگیری ظریف---en:fine guiding sensor
 85. حسگری خمیدگی---en:curvature sensing
 86. حفاظ---en:enclosure/en:telescope enclosure
 87. خطای تراز---en:level error
 88. خطای سمتی---en:azimuth error
 89. خط هم‌راستاسازی---en:line of collimation
 90. خودرهگیر---en:autoguider
 91. خوربین---en:helioscope
 92. خورپا---en:heliostat
 93. خورتصویرنگار---en:photoheliograph
 94. خورسنج---en:heliometer
 95. [[خورشیدنگار---en: 
 96. خوشه متحرک---en:moving cluster
 97. دامنه دید---en:field of regard
 98. دقت سودهی---en:pointing accuracy
 99. دوتایی تپ‌اختری---en:binary pulsar/en:binary pulsar system
 100. دوتایی دوتپ‌اختری---en:double pulsar/en:double pulsar system
 101. دید---en:seeing
 102. دید حفاظ---en:dome seeing
 103. ذرات اولیه---en:primary particles
 104. ذرات ثانویه---en:secondary particles
 105. رابطه تالی ـ فیشر---en:Tully-Fisher relation
 106. ردگیری---en:tracking
 107. رشته اصلی---en:main sequence
 108. رصد---en:observation
 109. رصدخانه---en:observatory
 110. رصدخانه‌ام.ام.تی.---en:MMT Observatory/en:MMTO
 111. رصدخانه امواج گرانشی---en:gravitational wave observatory
 112. رصدخانه خورشیدی---en:solar observatory
 113. رصدخانه فروسرخ---en:infrared observatory
 114. رصدخانه فروسرخ دور---en:far infrared observatory
 115. رصدخانه مرئی---en:visible observatory
 116. رصدگر---en:observer
 117. رصدگر مهمان---en:guest observer/en:GO
 118. رهگیر---en:guider
 119. رهگیر برون‌محور---en:off-axis guider
 120. رهگیری---en:guiding
 121. روش اختلاف‌منظر نورسنجشی---[[:en:photometric parallax method
 122. روش خوشه‌متحرک---en:moving-cluster method
 123. روش فاصله نورسنجشی---en: 
 124. روشنی---en: 
 125. [[زمان بی‌کنشی---en: 
 126. زمان مرده---en:dead time
 127. زمان هابل---en:Hubble time
 128. زمان همدوسی---en:coherence time/en:boiling time
 129. ساعت‌ران---en:clock drive/en:drive
 130. سامانه رهگیری---en:guiding system
 131. سپرک ثانویه---en:secondary baffle/en:secondary mirror baffle
 132. ستاره تپنده---en:pulsating star/en:pulsating variable star/en:pulsating variable
 133. ستاره راهنما---en:guide star
 134. ستاره مرجع---en:reference star
 135. ستاره نوترونی---en:neutron star
 136. سو---en:pointing
 137. سودهی---en:pointing
 138. سودهی کور---en:blind pointing
 139. شاخص رنگ---en:colour index
 140. [[شاراشار---en:cascade shower
 141. شمع معیار---en:standard candle
 142. طول فرید---en:Fried length
 143. طول همدوسی---en:coherence length/en:coherence distance/en:Fried parameter
 144. طیف‌سنج انحراف‌ثابت---en:constant-deviation spectrometer
 145. عدسی مستقیم‌ساز---en:erecting lens
 146. عنکبوتی---en:spider
 147. فاصله طیف‌نمودی---en:spectroscopic distance
 148. فاصله قطر زاویه‌ای---en:angular diameter distance/en:angular size distance
 149. [[فاصله نورسنجشی---en: 
 150. فاصله هابل---en:Hubble distance/en:Hubble radius
 151. فزونی رنگ---en:colour excess
 152. فنجانک---en:bonnette
 153. قائم‌سنج---en:omnimeter
 154. قطب آسمان---en:celestial pole
 155. قطب جنوب آسمان---en:celestial south pole
 156. قطب شمال آسمان---en:celestial north pole
 157. قطر زاویه‌ای---en:angular diameter/en:apparent size/en:angular size
 158. قطر ظاهری---en:apparent diameter
 159. قطعه تمام‌نگار---en:holography element/en:HOE
 160. کانون اصلی---en:prime focus
 161. کانون کاسگرینی---en:Cassegrain focus
 162. گاه تاریک---en:dark time
 163. گاه روشن---en:bright time
 164. گاه کبود---en:grey time
 165. گرفتگی مرکزی---en:central obscuration
 166. گنبد---en:dome
 167. گنبد---en:dome
 168. ماده میان‌ستاره‌ای---en:interstellar matter/en:ISM
 169. محور ارتفاع---en:altitude axis
 170. محور سمت---en:azimuth axis
 171. محور مکانیکی---en:boresight
 172. محور میل---en:declination axis
 173. محیط میان‌ستاره‌ای---en:interstellar medium
 174. مدل فانوس دریایی---en:lighthouse model
 175. منظربین---en:spotting scope
 176. موقعیت اخترسنجشی---en:astrometric position/[[:en:astrographic position
 177. موقعیت اخترسنجی---en: 
 178. میدان‌بند---en:field stop
 179. میدان دید---en:field of view
 180. میدان زمین‌مغناطیس---en:geomagnetic field
 181. میدان مغناطیسی زمین---en:earth magnetic field
 182. ناهمسان‌گردی دوقطبی---en:dipole anisotropy
 183. نجوم بالونی---en:balloon astronomy
 184. نجوم پرتوایکس---en:X-ray astronomy
 185. نجوم پرتوگاما---en:gamma-ray astronomy
 186. نجوم راداری---en:radar astronomy
 187. نجوم رادیویی---en:radio astronomy
 188. نجوم فرابنفش---en:ultraviolet astronomy
 189. نجوم فرابنفش فرین---en:extreme ultraviolet astronomy
 190. نجوم فروسرخ---en:infrared astronomy
 191. نجوم ماهواره‌ای---en:satellite astronomy
 192. نجوم موشکی---en:rocket astronomy
 193. نجوم نصف‌النهاری---en:meridian astronomy
 194. نجوم نوترینو---en:neutrino astronomy
 195. نردبان فاصله---en:distance ladder/en:cosmic distance ladder/en:cosmic distance scale/en:extragalactic distance scale
 196. نسبت کانونی---en:focal ratio/en:f-ratio
 197. نشانگر فاصله---en:distance indicator
 198. نصف‌النهار---en:meridian/en:celestial meridian
 199. نقشه‌برداری نجومی---en:astronomical survey/en:astronomical surveying/en:survey
 200. نم‌بند---en:dew cap
 201. نور چرنکف جوی---en:atmospheric Cherenkov light
 202. هاله کهکشانی---en:galactic halo
 203. واچرخان میدان---en:field derotator
 204. آتشدان---en:Ara/en:Altar
 205. آتش‌گوی---en:bolide
 206. آخرالنهر---en:Achernar
 207. آذرگوی---en:fireball/en:large meteor
 208. آفتاب‌پرست---en:Chamaeleon/en:Cha/en:Chameleon
 209. آماج---en: 
 210. آماج خورشیدی---en:solar apex/en:apex
 211. آمالتئا---en:Amalthea
 212. ابر بزرگ ماژلان---en:Large Magellanic Cloud
 213. ابر کوچک ماژلان---en:Small Magellanic Cloud
 214. ابرهای ماژلان---en:Magellanic Clouds
 215. ابیراهی سالانه---en:annual aberration
 216. ابیراهی نور ستاره---en:aberration of star light
 217. [[اپسیلون کلب اکبر---en:Epsilon Canis Majoris
 218. اخترباد---en: 
 219. اخترپویاشناسی---en:astrodynamics
 220. اخترداغ---en:astrobleme
 221. [[اختردینامیک---en: 
 222. اخترزیست‌شناسی---en:astrobiology
 223. اخترسنجی---en:astrometry
 224. اخترش---en:astration
 225. اخترشیمی---en:astrochemistry
 226. اخترفیزیک---en:astrophysics
 227. اخترلرزه‌شناسی---en:asteroseismology
 228. اخترناوبری---en:astronavigation
 229. اخترنگار---en:astrograph
 230. اختروش---en:quasar
 231. اختفا---en:occultation
 232. اختلاف‌منظر---en:parallax
 233. اختلاف‌منظر خورشیدی---en:solar parallax
 234. اختلاف‌منظر روزانه---en:diurnal parallax/en:geocentric parallax
 235. ارابه‌ران---en:Auriga/en:Aur/en:Charioteer
 236. ارنب---en:Lepus/en:Lep/en:Hare
 237. اروپا---en:Europa
 238. استوای آسمان---en:celestial equator
 239. اسد---en:Leo/en:Lion
 240. اسد اصغر---en:Leo Minor/en:Little Lion/en:LMi
 241. اسطرلاب---en:astrolabe
 242. اعتدال بهاری---en:vernal equinox
 243. اعتدال پاییزی---en:autumnal equinox
 244. [[اعتدال خریفی---en: 
 245. اعتدال ربیعی---en: 
 246. اکلیل جنوبی---en:Corona Australis/en:CrA/en:Southern Crown
 247. اکلیل شمالی---en:Corona Borealis/en:CrB/en:Northern Crown
 248. امراه‌المسلسله---en:Andromeda/en:And
 249. انسلادوس---en:Enceladus
 250. انقلاب تابستانی---en:summer solstice
 251. انقلاب زمستانی---en:winter solstice
 252. انقلابین---en:solstices
 253. اهله---en:phases
 254. اهله ماه---en:phases of the Moon
 255. اوج---en: 
 256. اوج---en: 
 257. اوج اختری---en:apastron
 258. اوج خورشیدی---en:aphelion
 259. اوج زمینی---en:apogee
 260. اوج مرکزی---en:apocentre
 261. اوج یا حضیض---en:apsis/en:apse
 262. اورانوس---en:Uranus
 263. بادبان---en:Vela/en:Vel/en:Sail
 264. باد خورشیدی---en:solar wind
 265. باد ستاره‌ای---en:stellar wind
 266. بارش پرتو کیهانی---en:cosmic-ray shower
 267. بارش شهاب---en:meteor shower
 268. [[بتاصلیب جنوبی---en:Beta Crucis
 269. بدر---en:full Moon
 270. بدر پاییزی---en:harvest Moon
 271. [[برجیس---en: 
 272. برساوش---en:Perseus/en:Per
 273. بعد---en:right ascension
 274. [[بهرام---en: 
 275. بیضی اختلاف‌منظر---en:parallactic ellipse
 276. [[پادآماج---en: 
 277. پادآماج خورشیدی---en:solar antapex/en:antapex
 278. پادتاب---en:gegenschein/en:counter glow
 279. پاره‌اسب---en:Equuleus/en:Equ/en:Foal
 280. [[پرگار---en:Circinus/en:Cir/en:Compasses
 281. پلوتون---en:Pluto
 282. تاج---en:corona
 283. تاج‌نگار---en:coronagraph
 284. تاربست---en:Reticulum/en:Ret/en:Net
 285. تاریکی لبه---en:limb darkening
 286. تازی‌ها---en:Canes Venatici/en:CVn/en:Hunting Dogs
 287. تثلیث---en:gibbous
 288. تربیع---en:quarter
 289. تسبیح‌دانه‌های بیلی---en:Baily's beads
 290. تقدیم اعتدالین---en:precession of the equinoxes
 291. تک‌شاخ---en:Monoceros/en:Mon/en:Unicorn
 292. تک‌شهاب---en:sporadic meteor
 293. تلسکوپ---en:Telescopium/en:Telescope/en:Tel
 294. تلمبه---en:Antlia/en:Ant/en:Air Pump
 295. تماس---en:contact
 296. تنین---en:Draco/en:Dra/[[:en:Dragon
 297. توکان---en:Tucana/en:Toucan/en:Tuc
 298. تیتان---en:Titan
 299. تیر---en: 
 300. ثابت خورشیدی---en:solar constant
 301. ثمْن---en:Octans/en:Octant/en:Oct
 302. ثور---en:Taurus/en:Tau/en:Bull
 303. جاثی---en:Hercules/en:Her
 304. جام---en:Crater/en:Crt/en:Cup
 305. جبار---en:Orion/en:Ori
 306. جبهه---en:Algieba
 307. جدْی---en:Capricornus/en:Cap/en:Sea Goat
 308. جمع ستاره‌ای---en:stellar association
 309. جمعیت بازویی---en:arm population
 310. جنْب---en:Algenib
 311. جوزا---en:Gemini/en:Gem/en:Twins
 312. جون---en:Alioth
 313. چرخش---en:rotation
 314. چلپاسه---en:Lacerta/en:Lac/en:Lizard
 315. چلیپا---en:Becrux
 316. حد بالمر---en:Balmer limit
 317. حد گرفت---en:ecliptic limit
 318. حرکت انتقالی---en: 
 319. حرکت اوج و حضیض---en:apsidal motion
 320. حرکت تقدیمی---en:precession
 321. حرکت خاص---en:peculiar motion
 322. حرکت روزانه---en:diurnal motion
 323. حرکت وضعی---en: 
 324. حضیض---en: 
 325. حضیض---en: 
 326. حضیض خورشیدی---en:perihelion
 327. حضیض زمینی---en:perigee
 328. حلقه الماس---en:diamond ring
 329. حمل---en:Aries/en:Ari/en:Ram
 330. حوا---en:Ophiuchus/en:Oph/en:Serpent Bearer
 331. حوت---en:Pisces/en:Psc/en:Fishes
 332. حوت جنوبی---en:Pisces Austrinus/en:PsA/en:Southern Fish
 333. حوضه برخوردی---en:impact basin
 334. حیه---en:Serpens/en:Ser/en:Serpent
 335. خسوف---en:lunar eclipse
 336. خط اوج و حضیض---en:apsidal line/en:line of apsides/en:apse line
 337. خودهادی---en:autoguider
 338. [[خورباد---en: 
 339. خورسپهر---en:heliosphere
 340. [[خورشیدگرفتگی---en: 
 341. خورطیف‌نگار---en:spectroheliograph
 342. خورطیف‌نگاشت---en:spectroheliogram
 343. [[خورگرفت---en: 
 344. خورمرز---en:heliopause
 345. خوشه باز---en:open cluster/en:galactic cluster
 346. خوشه ستاره‌ای---en:star cluster
 347. خوشه کهکشانی---en:cluster of galaxies
 348. دایره‌البروج---en:ecliptic
 349. دایره ساعتی---en:hour circle
 350. دب اصغر---en:Ursa Minor/en:Umi/en:Little Bear
 351. دب اکبر---en:Ursa Major/en:UMa/en:Great Bear
 352. دبران---en:Aldebaran
 353. دجاجه---en:Cygnus/en:Cyg/en:Swan
 354. درنا---en:Grus/en:Gru/en:Crane
 355. دریا---en:mare
 356. دلفین---en:Delphinus/en:Del/en:Dolphin
 357. دلو---en:Aquarius/en:Aqr/en:Water Carrier
 358. [[دنباله‌دار---en: 
 359. دنباله‌دار بلنددوره---en:long-period comet
 360. دنباله‌دار دوره‌ای---en:periodic comet/en:short-period comet
 361. [[دهانه---en: 
 362. دهانه---en: 
 363. دهانه برخوردی---en:meteoritic crater/en:crater
 364. دهانه ماه---en:lunar crater/en:crater
 365. دوتایی اخترسنجشی---en: 
 366. دوتایی اخترسنجی---en:astrometric binary
 367. دوتایی طیف‌نمودی---en:spectroscopic binary
 368. دوتایی طیفی---en:spectrum binary
 369. دوراوج---en:apoapsis
 370. دوربین آسمان‌پوش---en:all-sky camera
 371. دورقطبی---en:circumpolar
 372. دوره نجومی---en:sidereal period
 373. دوره هلالی---en:synodic period
 374. دوشاخک---en:Antenna
 375. دیموس---en:Deimos
 376. دیون---en:Dione
 377. ذات‌الکرسی---en:Cassiopeia/en:Cas
 378. رأس‌الغول---en:Algol
 379. رأس مسلسله---en:Alpheratz
 380. رجْل‌الجبار---en:Rigel
 381. رجْل قنطورس---en:Rigil Kentaurus/en:Alpha Centauri
 382. رجْل مسلسله---en:Almaak
 383. رد شهاب---en:train of meteor/en:train
 384. ردْف---en:Denab
 385. رشاء---en:Alrescha
 386. رمب‌اختر---en:collapsar
 387. روباهک---en:Vulpecula/en:Vul/en:Fox
 388. روز خورشیدی ظاهری---en:apparent solar day
 389. روز خورشیدی متوسط---en:mean solar day
 390. روز نجومی---en:sidereal day
 391. روشنی لبه---en:limb brightening
 392. رئا---en:Rhea
 393. زاویه ساعتی---en:hour angle
 394. زبانه---en:prominence
 395. زحل---en:Saturn
 396. زرافه---en:Camelopardalis/en:Cam/en:Giraffe
 397. زمان خورشیدی---en:solar time
 398. زمان خورشیدی ظاهری---en:apparent solar time
 399. زمان خورشیدی متوسط---en:mean solar time
 400. زمان دینامیکی مرکزجرمی---en:barycentric dynamical time
 401. زمین---en:Earth
 402. زهره---en:Venus
 403. زیج---en:astronomical table
 404. ساعت---en:Horologium/en:Hor/en:Pendulum Clock
 405. ساعت آفتابی---en:sundial
 406. ساعت جهانی---en:universal time/en:Greenwich Mean Time
 407. ساعت هماهنگ جهانی---en:coordinated universal time
 408. سال اعتدالی---en:tropical year
 409. سال انحرافی---en:anomalistic year
 410. سال رسمی---en:civil year/en:calendar year
 411. سال شمسی---en:solar year
 412. سال قمری---en:lunar year
 413. سال کبیسه---en:leap year
 414. سال نجومی---en:sidereal year
 415. سالنمای نجومی---en:almanac
 416. سایه---en:umbra
 417. سایه‌مرز---en:terminator
 418. سپر---en:Scutum/en:Sct/en:Shield
 419. ستاره باریمی---en:Barium star
 420. ستاره دنباله‌دار---en:comet
 421. ستاره دوتایی---en:binary star
 422. ستاره دوگانه---en:double star
 423. ستاره ردْفی---en:Alpha Cygni star
 424. سحابی---en:nebula
 425. سحابی خورشیدی---en:solar nebula
 426. سدْس---en:Sextans/en:Sex/en:Sextant
 427. سرپسین---en:Pollux
 428. سرپیشین---en:Castor
 429. سرخ‌پوست---en:Indus/en:Ind/en:Indian
 430. سرس---en:Ceres
 431. سرطان---en:Cancer/en:Cnc/en:Crab
 432. سرعت‌کاهی جوی---en:aerodynamic braking/en:aerobraking
 433. سطح‌نشین---en:lander
 434. سطح‌نورد---en:rover
 435. سماک اعزل---en:Spica
 436. سماک رامح---en:Arcturus
 437. سمت---en:azimuth
 438. سمت‌الرأس---en:zenith
 439. سنبله---en:Virgo/en:Vir/en:Virgin
 440. سنگ‌تراش---en:Sculptor/en:Scl/en:Sculptor
 441. سها---en:Alcor
 442. سه‌پایه---en:Pictor/en:Pic/en:Painter
 443. سهم---en:Sagitta/en:Sge/en:Arrow
 444. سهیل---en:Canopus
 445. سیارک---en:asteroid
 446. سیارک رده الف---en:A-class asteroid
 447. سیاره بیرونی---en:outer planet
 448. سیاره درونی---en:inner planet
 449. سیاره زبرین---en:superior planet
 450. سیاره زمین‌سان---en:terrestrial planet
 451. سیاره زیرین---en:inferior planet
 452. سیاره مشتری‌سان---en:jovian planet
 453. سیاه‌گوش---en:Lynx/en:Lyn
 454. شاخص---en:gnomon
 455. شاه‌تخته---en:Carina/en:Car/en:Keel
 456. شاهین---en:Alshain
 457. شجاع---en:Hydra/en:Hya/en:Water Snake
 458. شراره---en:flare
 459. شعرای شامی---en:Procyon
 460. شعرای یمانی---en:Sirius
 461. شفق قطبی---en:aurora
 462. شلیاق---en:Lyra/en:Lyr/en:Lyre
 463. شهاب---en:meteor
 464. شهاب‌سنگ---en:meteorite
 465. شهاب‌واره---en:meteoroid
 466. صافی‌نگاشت---en:filtergram
 467. صفحه کهکشان---en:galactic plane
 468. صلیب جنوبی---en:Crux/en:Cru/en:Southern Cross
 469. صورت---en: 
 470. صورت فلکی---en:constellation
 471. [[صورتواره---en: 
 472. صورتواره فلکی---en:asterism
 473. طاووس---en:Pavo/en:Pav/en:Peacock
 474. ظلیم---en:Acamar
 475. ظهر متوسط---en:mean noon
 476. عدسی بارلو---en:Barlow lens
 477. عذارا---en:Adhara
 478. عطارد---en:Mercury
 479. عقاب---en:Aquila/en:Aql/en:Eagle
 480. عقرب---en:Scorpius/en:Sco/en:Scorpion
 481. عکاس نجومی---en:astrophotographer
 482. عکاسی نجومی---en:astrophotography
 483. علم فضانوردی---en:astronautics
 484. عوا---en:Bootes/en:Boo/en:Herdsman
 485. عیوق---en:Capella
 486. غراب---en:Corvus/en:CrV/en:Crow
 487. فاصله سمت‌الرأس---en:zenith distance
 488. فام‌سپهر---en:chromosphere
 489. فرد---en:Alphard
 490. فرس اعظم---en:Pegasus/en:Peg/en:Winged Horse
 491. فضاکاو---en:space probe
 492. [[فضانوردی---en: 
 493. فعالیت خورشیدی---en:solar activity
 494. فلک تدویر---en:epicycle
 495. فلک حامل---en:deferent
 496. فم‌الحوت---en:Fomalhaut
 497. فوبوس---en:Phobos
 498. قائد---en:Alkaid
 499. قدر---en:apparent magnitude
 500. قرص برافزایشی---en:accretion disk
 501. قرص کهکشان---en:galactic disk
 502. قرن---en:Alnath
 503. قطب‌نما---en:Pyxis/en:Pyx/en:Compass
 504. ققنوس---en:Phoenix/en:Phe
 505. قلب‌الاسد---en:Regulus
 506. قلب‌العقرب---en:Antares
 507. قلم---en:Caelum/en:Cae/en:Chisel
 508. قمر---en:natural satellite/en:satellite
 509. قنطورس---en:Centaurus/en:Cen/en:Centaur
 510. قوس---en:Sagittarius/en:Sgr/en:Archer
 511. قیطس---en:Cetus/en:Cet/en:Whale
 512. قیفاووس---en:Cepheus/en:Cep
 513. کارن---en:Charon
 514. کالیستو---en:Calisto
 515. کایرون---en:Chiron
 516. کبوتر---en:Columba/en:Col/en:Dove
 517. کسوف---en:solar eclipse
 518. کشتی‌دم---en:Puppis/en:Pup/en:Stern
 519. کلب اصغر---en:Canis Minor/en:CMi/en:Little Dog
 520. کلب اکبر---en:Canis Major/en:CMa/en:Great Dog
 521. کلف---en:sunspot
 522. کمربندهای وان آلن---en:Van Allen belts
 523. کهکشان---en:galaxy
 524. کهکشان بیضوی---en:elliptical galaxy
 525. کهکشان راه شیری---en:Galaxy/en:Milky Way Galaxy
 526. کهکشان عدس‌گون---en:lenticular galaxy
 527. کهکشان قرص‌گون---en:disk galaxy
 528. کهکشان کوتوله---en:dwarf galaxy
 529. کهکشان مارپیچی---en:spiral galaxy
 530. کهکشان مارپیچی ـ میله‌ای---en:barred spiral galaxy
 531. کهکشان نامنظم---en:irregular galaxy
 532. کوره---en:Fornax/en:For/en:Furnace
 533. کوه‌میز---en:Mensa/en:Men/en:Table Mountain
 534. [[کیوان---en: 
 535. گانیمد---en:Ganymede
 536. گذر---en:transit
 537. گذر نصف‌النهاری---en:transit
 538. گردش---en:revolution
 539. گرفت---en:eclipse
 540. گرفت‌جو---en:eclipse chaser
 541. گرفت کلی---en:total eclipse
 542. گرگ---en:Lupus/en:Lup/en:Wolf
 543. گره صعودی---en:ascending node
 544. گره نزولی---en:descending node
 545. گونیا---en:Norma/en:Nor/en:Set Square
 546. گوی‌آذرخش---en:ball lightning/en:globe lightning
 547. گیسو---en:Coma Berenices/en:Com/en:Berenice's Hair
 548. لبه---en:limb
 549. لبه پیشرو---en:preceding limb
 550. لبه دنباله‌رو---en:following limb
 551. [[لکه خورشیدی---en: 
 552. مار آبی---en:Hydrus/en:Hyi/en:Little Water Snake
 553. ماه---en:Moon
 554. [[ماه قمری---en: 
 555. ماه‌گرفتگی---en: 
 556. ماه گرهی---en:draconic month/en:nodical month/en:draconitic month
 557. ماه نجومی---en:sidereal month
 558. ماه هلالی---en:synodic month
 559. ماهواره---en:artificial satellite/en:satellite
 560. ماهی پرنده---en:Volans/en:Vol/en:Flying Fish
 561. ماهی طلایی---en:Dorado/en:Dor/en:Goldfish
 562. مثلث---en:Triangulum/en:Tri/en:Triangle
 563. مثلث جنوبی---en:Triangulum Australe,TrA/en:Southern Triangle
 564. مثلث نجومی---en:astronomical triangle
 565. محیط میان‌سیاره‌ای---en:interplanetary medium
 566. مختصات خورشیدمرکز---en:heliocentric coordinates
 567. مختصات مرکزجرمی---en:barycentric coordinates
 568. مدارگرد---en:orbiter
 569. مرغ بهشتی---en:Apus/en:Aps/en:Bird of Paradise
 570. مریخ---en:Mars
 571. مریخ‌نورد---en:Mars rover
 572. مسلسله---en: 
 573. [[مسیر خورشیدگرفتگی---en: 
 574. [[مسیر خورگرفت---en: 
 575. مسیر کسوف---en:eclipse path
 576. مشتری---en:Jupiter
 577. مشعل---en:facula
 578. معدل‌المسیر---en:equant
 579. معدل‌النهار---[[:en:
 580. مقارنه بیرونی---en:superior conjunction
 581. مقارنه درونی---en:inferior conjunction
 582. مقارنه سفلی---en: 
 583. مقارنه علیا---[[:en:
 584. مگس---en:Musca/en:Mus/en:Fly
 585. [[ممْهظه---en:mimosa
 586. منطقه‌البروج---en:zodiac
 587. منظومه شمسی---en:solar system
 588. منقار دجاجه---en:Albireo
 589. [[مه‌گرفت---en: 
 590. مه‌نورد---en:moon rover
 591. موج آلون---en:Alfven wave
 592. میزان---en:Libra/en:Lib/en:Balance
 593. میسان---en:Alhena
 594. میکروسکوپ---en:Microscopium/en:Mic/en:Microscope
 595. میل---en:declination
 596. ناهید---en: 
 597. نپتون---en:Neptune
 598. نسر طایر---en:Altair
 599. نسر واقع---en:Vega
 600. نطاق---en:Alnitak
 601. نقطه اول حمل---en:first point of Aries
 602. نقطه جنوب---en:south point
 603. نقطه شرق---en:east point
 604. نقطه شمال---en:north point
 605. نقطه غرب---en:west point
 606. نگاه کناری---en:averted vision
 607. نهر---en:Eridanus/en:Eri/en:River
 608. نواحی لبه---en:limb regions
 609. نورسپهر---en:photosphere
 610. نیرثریا---en:Alcyone
 611. هسته فعال کهکشانی---en:active galactic nucleus
 612. هلال فزاینده---en:waxing crescent/en:waxing moon
 613. هلال کاهنده---en:waning crescent/en:waning moon
 614. هلال ماه---en:crescent Moon
 615. واپیچش خمره‌ای---en:barrel distortion
 616. واحد نجومی---en:astronomical unit
 617. وستا---en:Vesta
 618. یدالجوزا---en:Betelgeuse
 619. یو---en:Io