لطفاً عنوان این صفحه را تغییر ندهید!


برای استفاده از عبارت‌های باقاعدهٔ زیر در زمان ویرایش با ویرایشگر خودکار باید در برگهٔ Option گزینهٔ Regex Typo Fixing را فعال کنید.

اصلاح عبارت

ویرایش
<Typo word="آذوقه" find="آذوقه" replace="آذوقه"/>
<Typo word="آروغ" find="آروق" replace="آروغ"/>
<Typo word="آزمایشات" find="آزمایشات" replace="آزمایش‌های"/>
<Typo word="آزوقه" find="آزوقه" replace="آذوقه"/>
<Typo word="آگست" find="آگست" replace="اوت"/>
<Typo word="آگوست" find="آگوست" replace="اوت"/>
<Typo word="آن را" find="آن‌را" replace="آن را"/>
<Typo word="آنچه" find="\bآن چه\b" replace="آنچه"/>
<Typo word="آنچه" find="آن‌چه" replace="آنچه"/>
<Typo word="آنرا" find="آنرا" replace="آن را"/>
<Typo word="ابوالفضل" find="ابولفضل" replace="ابوالفضل"/>
<Typo word="ابولحسن" find="ابولحسن" replace="ابوالحسن"/>
<Typo word="اتاق" find="اطاق" replace="اتاق"/>
<Typo word="اتراق" find="اطراق" replace="اتراق"/>
<Typo word="اتلاق" find="اتلاق" replace="اطلاق"/>
<Typo word="اتو" find="\bاطو\b" replace="اتو"/>
<Typo word="اثار" find="اثار" replace="آثار"/>
<Typo word="اجالتا" find="اجالتا" replace="عجالتاً"/>
<Typo word="اجالتاً" find="اجالتاً" replace="عجالتاً"/>
<Typo word="احتراض" find="احتراض" replace="احتراز"/>
<Typo word="احتمالاً" find="احتمالن" replace="احتمالاً"/>
<Typo word="احمدی‌نژاد" find="احمدی نژاد" replace="احمدی‌نژاد"/>
<Typo word="اختاپوس" find="اختاپوث" replace="اختاپوس"/>
<Typo word="اختلاص" find="اختلاص" replace="اختلاس"/>
<Typo word="اخطراع" find="اخطراع" replace="اختراع"/>
<Typo word="اراعه" find="اراعه" replace="ارائه"/>
<Typo word="ارتقا" find="ارتقاع" replace="ارتقا"/>
<Typo word="ازدهام" find="ازدهام" replace="ازدحام"/>
<Typo word="ازعان" find="ازعان" replace="اذعان"/>
<Typo word="اساتید" find="اساتید" replace="استادان"/>
<Typo word="استنبات" find="استنبات" replace="استنباط"/>
<Typo word="اسطنبات" find="اسطنبات" replace="استنباط"/>
<Typo word="اسطنباط" find="اسطنباط" replace="استنباط"/>
<Typo word="اشتباهاً" find="اشتباهن" replace="اشتباهاً"/>
<Typo word="اشکار" find="\bاشکار\b" replace="آشکار"/>
<Typo word="اشکارا" find="اشکارا" replace="آشکارا"/>
<Typo word="اشگ" find="\bاشگ\b" replace="اشک"/>
<Typo word="اصطرلاب" find="اصطرلاب" replace="اسطرلاب"/>
<Typo word="اصلاً" find="اصلن" replace="اصلاً"/>
<Typo word="اصلوب" find="اصلوب" replace="اسلوب"/>
<Typo word="اضهار" find="اضهار" replace="اظهار"/>
<Typo word="اظافه" find="اظافه" replace="اضافه"/>
<Typo word="اظافی" find="اظافی" replace="اضافی"/>
<Typo word="اظطراب" find="اظطراب" replace="اضطراب"/>
<Typo word="اعطلا" find="اعطلا" replace="اعتلا"/>
<Typo word="اعلاء" find="اعلاء" replace="اعلا"/>
<Typo word="اعلم‌تر" find="اعلم‌تر" replace="داناتر"/>
<Typo word="اغلاط" find="اغلاط" replace="غلط‌ها"/>
<Typo word="افزودن فاصلهٔ مجازی" find="\bنرم\sافزار\b" replace="نرم‌افزار"/>
<Typo word="افسنتین" find="افسنطین" replace="افسنتین"/>
<Typo word="افضل‌تر" find="افضل‌تر" replace="بهتر"/>
<Typo word="اقای" find="اقای" replace="آقای"/>
<Typo word="التفاط" find="التفاط" replace="التفات"/>
<Typo word="اللخصوص" find="اللخصوص" replace="علی‌الخصوص"/>
<Typo word="الم‌شنگه" find="علم‌شنگه" replace="الم‌شنگه"/>
<Typo word="اماج" find="اماج" replace="آماج"/>
<Typo word="امپراطور" find="امپراطور" replace="امپراتور"/>
<Typo word="امپراطوری" find="امپراطوری" replace="امپراتوری"/>
<Typo word="امتهان" find="امتهان" replace="امتحان"/>
<Typo word="امها" find="\bامها\b" replace="امحا"/>
<Typo word="انبسات" find="انبسات" replace="انبساط"/>
<Typo word="انتخاباتات" find="انتخاباتات" replace="انتخابات‌ها"/>
<Typo word="انتخواب" find="انتخواب" replace="انتخاب"/>
<Typo word="انضباط" find="انظباط" replace="انضباط"/>
<Typo word="انضجار" find="انضجار" replace="انزجار"/>
<Typo word="انظمام" find="انظمام" replace="انضمام"/>
<Typo word="انها" find="انها" replace="آن‌ها>
<Typo word="اهراز" find="اهراز" replace="احراز"/>
<Typo word="اورکاینی" find="اورکاینی" replace="اوکراینی"/>
<Typo word="اوکرایین" find="اوکرایین" replace="اوکراین"/>
<Typo word="ایزوتوپهای" find="ایزوتوپهای" replace="ایزوتوپ‌های"/>
<Typo word="این را" find="این‌را" replace="این را"/>
<Typo word="باباغوری" find="باباقوری" replace="باباغوری"/>
<Typo word="باجناغ" find="باجناق" replace="باجناغ"/>
<Typo word="بارگزار" find="بارگزار" replace="بارگذار"/>
<Typo word="بازرسین" find="بازرسین" replace="بازرسان"/>
<Typo word="باطلاق" find="باطلاق" replace="باتلاق"/>
<Typo word="بالاخره" find="بلاخره" replace="بالاخره"/>
<Typo word="بتون" find="بتون" replace="بتن"/>
<Typo word="بحبوهه" find="بحبوهه" replace="بحبوحه"/>
<Typo word="بخوبی" find="بخوبی" replace="به‌خوبی"/>
<Typo word="بدرستی" find="بدرستی" replace="به‌درستی"/>
<Typo word="بدقت" find="بدقت" replace="به‌دقت"/>
<Typo word="بدیت" find="بدیت" replace="بدی"/>
<Typo word="برحه" find="برحه" replace="برهه"/>
<Typo word="برخواست" find="برخواست" replace="برخاست"/>
<Typo word="برخواستن" find="برخواستن" replace="برخاستن"/>
<Typo word="بردهگی" find="بردهگی" replace="بردگی"/>
<Typo word="برده‌گی" find="برده‌گی" replace="بردگی"/>
<Typo word="برسی" find="\bبرسی\b" replace="بررسی"/>
<Typo word="برعلیه" find="برعلیه" replace="علیه"/>
<Typo word="برگذار" find="برگذار" replace="برگزار"/>
<Typo word="برله" find="برله" replace="له"/>
<Typo word="برّسی" find="برّسی" replace="بررسی"/>
<Typo word="بزار" find="\bبزار\b" replace="بذار">
<Typo word="بساتین" find="بساتین" replace="بوستان‌ها"/>
<Typo word="بسادگی" find="بسادگی" replace="به‌سادگی"/>
<Typo word="بسر" find="بسر" replace="به‌سر"/>
<Typo word="بشکل" find="بشکل" replace="به‌شکل"/>
<Typo word="بشکلی" find="بشکلی" replace="به‌شکلی"/>
<Typo word="بصورت" find="بصورت" replace="به‌صورت"/>
<Typo word="بصورتی" find="بصورتی" replace="به‌صورتی"/>
<Typo word="بطور" find="بطور" replace="به‌طور"/>
<Typo word="بطورکلی" find="بطورکلی" replace="به‌طورکلی"/>
<Typo word="بطوری" find="بطوری" replace="به‌طوری"/>
<Typo word="بعضاً" find="بعضن" replace="بعضاً"/>
<Typo word="بقیةالله" find="بقی[هة] الله" replace="بقیةالله"/>
<Typo word="بقیةالله" find="بقیه‌الله" replace="بقیةالله"/>
<Typo word="بکلی" find="بکلی" replace="به‌کلی"/>
<Typo word="بگیر ببند" find="بگیر و ببند" replace="بگیر ببند"/>
<Typo word="بلادرنگ" find="بلادرنگ" replace="بی‌درنگ"/>
<Typo word="بلقور" find="بلقور" replace="بلغور"/>
<Typo word="بندرت" find="بندرت" replace="به‌ندرت"/>
<Typo word="بنیانگزار" find="بنیانگزار" replace="بنیان‌گذار"/>
<Typo word="بنیان‌گزار" find="بنیان‌گزار" replace="بنیان‌گذار"/>
<Typo word="به دلیل" find="بدلیل" replace="به دلیل"/>
<Typo word="به طور" find="به طور" replace="به‌طور"/>
<Typo word="بهبوحه" find="بهبوحه" replace="بحبوحه"/>
<Typo word="بهبوهه" find="بهبوهه" replace="بحبوحه"/>
<Typo word="بهرحال" find="بهرحال" replace="به‌هرحال"/>
<Typo word="بهیچ" find="بهیچ" replace="به‌هیچ"/>
<Typo word="بهیچ‌وجه" find="بهیچ‌وجه" replace="به‌هیچ‌وجه"/>
<Typo word="به‌ناچار" find="ناچاراً" replace="به‌ناچار"/>
<Typo word="بوجود" find="بوجود" replace="به‌وجود"/>
<Typo word="بوضوح" find="بوضوح" replace="به‌وضوح"/>
<Typo word="بیمهابا" find="بیمهابا" replace="بی‌محابا"/>
<Typo word="بی‌بی‌سی" find="بی بی سی" replace="بی‌بی‌سی"/>
<Typo word="بی‌مهابا" find="بی‌مهابا" replace="بی‌محابا"/>
<Typo word="پاتوق" find="پاتوغ" replace="پاتوق"/>
<Typo word="پاراالمپیک" find="پاراالمپیک" replace="پارالمپیک"/>
<Typo word="پاکات" find="پاکات" replace="پاکت‌ها"/>
<Typo word="پاناروما" find="پاناروما" replace="پانوراما"/>
<Typo word="پایتن" find="پایتن" replace="پایتون"/>
<Typo word="پایه‌گزار" find="پایه‌گزار" replace="پایه‌گذار"/>
<Typo word="پایه‌گزاری" find="پایه‌گزاری" replace="پایه‌گذاری"/>
<Typo word="پروانه‌جات" find="پروانه‌جات" replace="پروانه‌ها"/>
<Typo word="پروفسور" find="پرفسور" replace="پروفسور"/>
<Typo word="پزشگ" find="پزشگ" replace="پزشک"/>
<Typo word="پزشگان" find="پزشگان" replace="پزشکان"/>
<Typo word="پزشگی" find="پزشگی" replace="پزشکی"/>
<Typo word="پنچ" find="پنچ" replace="پنج"/>
<Typo word="پنچم" find="پنچم" replace="پنجم"/>
<Typo word="پنچمین" find="پنچمین" replace="پنجمین"/>
<Typo word="پیشنهادات" find="پیشنهادات" replace="پیشنهادها"/>
<Typo word="تآتر" find="تآتر" replace="تئاتر"/>
<Typo word="تأئید" find="تأئید" replace="تأیید"/>
<Typo word="تأئیدی" find="تأئیدی" replace="تأییدی"/>
<Typo word="تأیید" find="ت[اأ]ئید" replace="تأیید"/>
<Typo word="تاتر" find="تاتر" replace="تئاتر"/>
<Typo word="تاثر" find="تاثر" replace="تأثر"/>
<Typo word="تبئات" find="تبئات" replace="تبعات"/>
<Typo word="تپش" find="طپش" replace="تپش"/>
<Typo word="تخاص" find="\bتخاص\b" replace="تقاص"/>
<Typo word="ترجیح" find="ترجیه" replace="ترجیح"/>
<Typo word="ترجیها" find="ترجیها" replace="ترجیحاً"/>
<Typo word="ترقیب" find="ترقیب" replace="ترغیب"/>
<Typo word="تساحب" find="تساحب" replace="تصاحب"/>
<Typo word="تظاهر" find="تضاهر" replace="تظاهر"/>
<Typo word="تغزیه" find="تغزیه" replace="تغذیه"/>
<Typo word="تلفنا" find="تلفنا" replace="تلفنی"/>
<Typo word="تلفناً" find="تلفناً" replace="تلفنی"/>
<Typo word="تلفون" find="تلفون" replace="تلفن"/>
<Typo word="تلفونی" find="تلفونی" replace="تلفنی"/>
<Typo word="تلگرافا" find="تلگرافا" replace="تلگرافی"/>
<Typo word="تلگرافاً" find="تلگرافاً" replace="تلگرافی"/>
<Typo word="تلوزیونی" find="تلوزیونی" replace="تلویزیونی"/>
<Typo word="تلویزیون" find="تلوزیون" replace="تلویزیون"/>
<Typo word="تلیفون" find="تلیفون" replace="تلفن"/>
<Typo word="تنفیض" find="تنفیض" replace="تنفیذ"/>
<Typo word="تهئیه" find="تهئیه" replace="تهیه"/>
<Typo word="تهداد" find="تهداد" replace="تعداد"/>
<Typo word="تهرون" find="تهرون" replace="تهران"/>
<Typo word="تهییه" find="تهییه" replace="تهیه"/>
<Typo word="توجیه" find="توجیح" replace="توجیه"/>
<Typo word="توسوت" find="توسوت" replace="توسط"/>
<Typo word="توصعه" find="توصعه" replace="توسعه"/>
<Typo word="توضیع" find="توضیع" replace="توزیع"/>
<Typo word="توطعه" find="توطعه" replace="توطئه"/>
<Typo word="تولّا" find="تولّا" replace="تولّی"/>
<Typo word="تیاتر" find="تیاتر" replace="تئاتر"/>
<Typo word="ثقور" find="ثقور" replace="ثغور"/>
<Typo word="جائی" find="جائی" replace="جایی"/>
<Typo word="جائیکه" find="جائیکه" replace="جایی که"/>
<Typo word="جابه‌جا" find="جا ?به جا" replace="جابه‌جا"/>
<Typo word="جابه‌جا" find="جا به‌جا" replace="جابه‌جا"/>
<Typo word="جانی" find="جاناً" replace="جانی"/>
<Typo word="جربحث" find="جر و بحث" replace="جربحث"/>
<Typo word="جزام" find="جزام" replace="جذام"/>
<Typo word="جزب" find="جزب" replace="جذب"/>
<Typo word="جزیی" find="جزیی" replace="جزئی"/>
<Typo word="جزییات" find="جزییات" replace="جزئیات"/>
<Typo word="جستوجو" find="جستوجو" replace="جستجو"/>
<Typo word="جواسیس" find="جواسیس" replace="جاسوس‌ها"/>
<Typo word="جولای" find="جولای" replace="ژوئیه"/>
<Typo word="چنانچه" find="چنان ?چه" replace="چنانچه"/>
<Typo word="چنان‌که" find="چنان ?که" replace="چنان‌که"/>
<Typo word="چهارشنبه" find="چارشنبه" replace="چهارشنبه"/>
<Typo word="چهارم" find="چهارماً" replace="چهارم"/>
<Typo word="چهارما" find="چهارما" replace="چهارم"/>
<Typo word="حاشیح" find="حاشیح" replace="حاشیه"/>
<Typo word="حاظر" find="حاظر" replace="حاضر"/>
<Typo word="حتی‌الامکان" find="حدلامکان" replace="حتی‌الامکان"/>
<Typo word="حجگذار" find="حجگذار" replace="حج‌گزار"/>
<Typo word="حجگذاردن"find="حجگذاردن" replace="حج‌گزاردن"/>
<Typo word="حجم‌ها" find="احجام" replace="حجم‌ها"/>
<Typo word="حجوم" find="حجوم" replace="هجوم"/>
<Typo word="حج‌گذار" find="حج‌گذار" replace="حج‌گزار"/>
<Typo word="حج‌گذاران" find="حج‌گذاران" replace="حج‌گزاران"/>
<Typo word="حدالامکان" find="حدالامکان" replace="حتی‌الامکان"/>
<Typo word="حدالمقدور" find="حد المقدور" replace="حتی‌المقدور"/>
<Typo word="حدالمقدور" find="حدالمقدور" replace="حتی‌المقدور"/>
<Typo word="حدود و ثقور" find="حدود و ثقور" replace ="حدود و ثغور"/>
<Typo word="حدود و سغور" find="حدود و سغور" replace="حدود و ثغور"/>
<Typo word="حدود و سقور" find="حدود و سقور" replace="حدود و ثغور"/>
<Typo word="حراس" find="\bحراس\b" replace="هراس"/>
<Typo word="حضرت" find="حظرت" replace="حضرت"/>
<Typo word="حضور" find="حظور" replace="حضور"/>
<Typo word="حظرات" find="حظرات" replace="حضرات"/>
<Typo word="حواشیح" find="حواشیح" replace="حواشی"/>
<Typo word="حواشیه" find="حواشیه" replace="حواشی"/>
<Typo word="حیضه" find="حیضه" replace="هیضه"/>
<Typo word="خابیدن" find="خابیدن" replace="خوابیدن"/>
<Typo word="خاستار"find="خاستار" replace="خواستار"/>
<Typo word="خاستگار" find="خاستگار" replace="خواستگار"/>
<Typo word="خاستگاه" find="خواستگاه" replace="خاستگاه"/>
<Typo word="خانند" find="خانند" replace="خوانند"/>
<Typo word="خانواده" find="خوانواده" replace="خانواده"/>
<Typo word="خانوادهگی" find="خانوادهگی" replace="خانوادگی"/>
<Typo word="خبرگذاری" find="خبرگذاری" replace="خبرگزاری"/>
<Typo word="خدمتگذار" find="خدمتگذار" replace="خدمتگزار"/>
<Typo word="خدمتگذاری" find="خدمتگذاری" replace="خدمتگزاری"/>
<Typo word="خراجگذار" find="خراجگذار" replace="خراجگزار"/>
<Typo word="خردن" find="خردن" replace="خوردن"/>
<Typo word="خشنود" find="خوشنود" replace="خشنود"/>
<Typo word="خلصه" find="خلصه" replace="خلسه"/>
<Typo word="خواربار" find="خوار و بار" replace="خواربار"/>
<Typo word="خوارک" find="خوارک" replace="خوراک"/>
<Typo word="خوارکی" find="خوارکی" replace="خوراکی"/>
<Typo word="خواروبار" find="خواروبار" replace="خواربار"/>
<Typo word="خواروبارفروشی" find="خواروبارفروشی" replace="خواربارفروشی"/>
<Typo word="خوانوادگی" find="خوانوادگی" replace="خانوادگی"/>
<Typo word="خواهشا" find="خواهشا" replace="لطفاً"/>
<Typo word="خواهشاً" find="خواهشاً" replace="لطفاً"/>
<Typo word="خوبیت" find="خوبیت" replace="خوبی"/>
<Typo word="خورشید" find="خرشید" replace="خورشید"/>
<Typo word="دائرةالمعارف" find="دایر[هة] ?المعارف" replace="دائرةالمعارف"/>
<Typo word="داوطلبین" find="داوطلبین" replace="داوطلبان"/>
<Typo word="درب" find="\bدرب\b" replace="در">
<Typo word="درباره" find="در باره" replace="درباره"/>
<Typo word="دساتیر" find="دساتیر" replace="دستورات"/>
<Typo word="دسامر" find="دسامر" replace="دسامبر"/>
<Typo word="دستورات" find="دستورات" replace="دستورها"/>
<Typo word="دکمه" find="دگمه" replace="دکمه"/>
<Typo word="دمبه" find="دمبه" replace="دنبه"/>
<Typo word="دوئیت" find="دوئیت" replace="دوگانگی"/>
<Typo word="دوکتور" find="دوکتور" replace="دکتر"/>
<Typo word="دوماً" find="دوماً" replace="دوم"/>
<Typo word="دومیدانی" find="دومیدانی" replace="دو و میدانی"/>
<Typo word="دیدگاه" find="نقطه‌نظر" replace="دیدگاه"/>
<Typo word="دیده‌گان" find="دیده‌گان" replace="دیدگان"/>
<Typo word="ذخامت" find="ذخامت" replace="ضخامت"/>
<Typo word="ذخیم" find="ذخیم" replace="ضخیم"/>
<Typo word="ذغال" find="ذغال" replace="زغال"/>
<Typo word="ذغالسنگ" find="ذغالسنگ" replace="زغال‌سنگ"/>
<Typo word="ذغال‌سنگ" find="ذغال‌سنگ" replace="زغال‌سنگ"/>
<Typo word="ذکام" find="ذکام" replace="زکام"/>
<Typo word="ذوذنقه" find="ذوذنقه" replace="ذوزنقه"/>
<Typo word="رئیس" find="رییس" replace="رئیس"/>
<Typo word="رئیسه" find="رییسه" replace="رئیسه"/>
<Typo word="راجب" find="راجب" replace="راجع به"/>
<Typo word="راهت" find="راهت" replace="راحت"/>
<Typo word="راهتی" find="راهتی" replace="راحتی"/>
<Typo word="رشگ" find="\bرشگ\b" replace="رشک"/>
<Typo word="رطیل" find="رطیل" replace="رتیل"/>
<Typo word="رطیلا" find="رطیلا" replace="رتیل"/>
<Typo word="رطیلاء" find="رطیلاء" replace="رتیل"/>
<Typo word="رقبت" find="رقبت" replace="رغبت"/>
<Typo word="رهبری" find="رهبریت" replace="رهبری"/>
<Typo word="رووسا" find="رووسا" replace="رؤسا"/>
<Typo word="زادوبوم" find="زادوبوم" replace="زادبوم"/>
<Typo word="زباناً" find="زباناً" replace="زبانی"/>
<Typo word="زبانی" find="\bزبانا\b" replace="زبانی"/>
<Typo word="زخامت" find="زخامت" replace="ضخامت"/>
<Typo word="زخیم" find="زخیم" replace="ضخیم"/>
<Typo word="زرشگ" find="زرشگ" replace="زرشک"/>
<Typo word="زغالسنگ" find="زغالسنگ" replace="زغال‌سنگ"/>
<Typo word="زمینه" find="ضمینه" replace="زمینه"/>
<Typo word="زنده‌گی" find="زنده‌گی" replace="زندگی"/>
<Typo word="زوذنقه" find="زوذنقه" replace="ذوزنقه"/>
<Typo word="زیمباوه" find="زیمباوه" replace="زیمبابوه"/>
<Typo word="سئوال" find="سئوال" replace="سؤال"/>
<Typo word="سازوکار" find="ساز و کار" replace="سازوکار"/>
<Typo word="ساطع" find="ساتع" replace="ساطع"/>
<Typo word="سبقه" find="سبقه" replace="صبغه"/>
<Typo word="سپاسگزار" find="سپاسگذار" replace="سپاسگزار"/>
<Typo word="سرکردهگی" find="سرکرده گی" replace="سرکردگی"/>
<Typo word="سرکرده‌گی" find="سرکرده‌گی" replace="سرکردگی"/>
<Typo word="سرلشگر" find="سرلشگر" replace="سرلشکر"/>
<Typo word="سفارشات" find="سفارشات" replace="سفارش‌ها"/>
<Typo word="سفارشاً" find="سفارشاً" replace="سفارشی"/>
<Typo word="سفارشی" find="سفارشا" replace="سفارشی"/>
<Typo word="سوآل" find="سوآل" replace="سؤال"/>
<Typo word="سوال" find="سوال" replace="سؤال"/>
<Typo word="سورمه" find="سورمه" replace="سرمه"/>
<Typo word="سورمه‌ای" find="سورمه‌ای" replace="سرمه‌ای"/>
<Typo word="سوس" find="\bسوس\b" replace="سس"/>
<Typo word="سیاستگزار" find="سیاستگزار" replace="سیاستگذار"/>
<Typo word="شئ" find="\bشئ\b" replace="شیء"/>
<Typo word="شاعبه" find="شاعبه" replace="شائبه"/>
<Typo word="شاقول" find="شاقول" replace="شاغول"/>
<Typo word="شانزده‌امین" find="شانزده‌امین" replace="شانزدهمین"/>
<Typo word="شیئ" find="شیئ" replace="شیء"/>
<Typo word="شیش" find="\bشیش\b" replace="شش"/>
<Typo word="صفحه" find="صحفه" replace="صفحه"/>
<Typo word="صیقل" find="صیغل" replace="صیقل"/>
<Typo word="ضبط" find="ظبط" replace="ضبط"/>
<Typo word="ضخامت" find="زخامت|ذخامت" replace="ضخامت"/>
<Typo word="ضخیم" find="زخیم|ذخیم" replace="ضخیم"/>
<Typo word="ضرب‌العجل" find="ضرب‌العجل" replace="ضرب‌الاجل"/>
<Typo word="طنبور" find="طنبور" replace="تنبور"/>
<Typo word="علاءالدین" find="علاالدین" replace="علاءالدین"/>
<Typo word="علارغم" find="علارغم" replace="علی‌رغم"/>
<Typo word="علارقم" find="علارقم" replace="علی‌رغم"/>
<Typo word="علی اللخصوص" find="علی اللخصوص" replace="علی‌الخصوص"/>
<Typo word="علیرقم" find="علیرقم" replace="علی‌رغم"/>
<Typo word="علی‌رقم" find="علی‌رقم" replace="علی‌رغم"/>
<Typo word="عماق" find="عماق" replace="اعماق"/>
<Typo word="غائله" find="قائله" replace="غائله"/>
<Typo word="غالباً" find="غالبن" replace="غالباً"/>
<Typo word="غرنتینه" find="غرنتینه" replace="قرنطینه"/>
<Typo word="غرنطینه" find="غرنطینه" replace="قرنطینه"/>
<Typo word="غریذه" find="غریذه" replace="غریزه"/>
<Typo word="غریضه" find="غریضه" replace="غریزه"/>
<Typo word="غلتاندن" find="غلطاندن" replace="غلتاندن"/>
<Typo word="غلطان" find="غلطان" replace="غلتان"/>
<Typo word="غلطک" find="غلطک" replace="غلتک"/>
<Typo word="غلطنده" find="غلطنده" replace="غلتنده"/>
<Typo word="غلطیدن" find="غلطیدن" replace="غلتیدن"/>
<Typo word="غلطیده" find="غلطیده" replace="غلتیده"/>
<Typo word="غورباقه" find="غورباقه" replace="قورباغه"/>
<Typo word="فارغ‌التحصیل" find="فارق‌ التحصیل" replace="فارغ‌التحصیل"/>
<Typo word="فارق‌التحصیل" find="فارق‌التحصیل" replace="فارغ‌التحصیل"/>
<Typo word="فاظل" find="فاظل" replace="فاضل"/>
<Typo word="فداراسیون" find="فداراسیون" replace="فدراسیون"/>
<Typo word="فدارسیون" find="فدارسیون" replace="فدراسیون"/>
<Typo word="فرایند" find="فرآیند" replace="فرایند"/>
<Typo word="فرایندها" find="فرآیندها" replace="فرایندها"/>
<Typo word="فرمایشات" find="فرمایشات" replace="فرمایش‌ها"/>
<Typo word="فظیلت" find="فظیلت" replace="فضیلت"/>
<Typo word="فمنیزم" find="فمنیزم" replace="فمینیزم"/>
<Typo word="فمنیست" find="فمنیست" replace="فمینیست"/>
<Typo word="فمنیستی" find="فمنیستی" replace="فمینیستی"/>
<Typo word="فمنیسم" find="فمنیسم" replace="فمینیسم"/>
<Typo word="فن‌آوری" find="فن‌آوری" replace="فناوری"/>
<Typo word="فورم" find="فورم" replace="فرم"/>
<Typo word="فوقالذکر" find="فوقالذکر" replace="یادشده"/>
<Typo word="فوق‌الذکر" find="فوق‌الذکر" replace="یادشده"/>
<Typo word="قائده" find="قائده" replace="قاعده"/>
<Typo word="قانون‌گزار" find="قانون‌گزار" replace="قانون‌گذار"/>
<Typo word="قرنتینه" find="قرنتینه" replace="قرنطینه"/>
<Typo word="قریذه" find="قریذه" replace="غریزه"/>
<Typo word="قریزه" find="قریزه" replace="غریزه"/>
<Typo word="قریضه" find="قریضه" replace="غریزه"/>
<Typo word="قلف" find="قلف" replace="قفل"/>
<Typo word="قل‌و‌زنجیر" find="قل‌و‌زنجیر" replace="غل‌و‌زنجیر"/>
<Typo word="قوائد" find="قوائد" replace="قواعد"/>
<Typo word="کارایی" find="کارآیی" replace="کارایی"/>
<Typo word="کاملاً" find="کاملن" replace="کاملاً"/>
<Typo word="کپرنیک" find="کپرنیک" replace="کوپرنیک"/>
<Typo word="کپن" find="\bکپن\b" replace="کوپن"/>
<Typo word="کهکیلویه" find="کهکیلویه" replace="کهگیلویه"/>
<Typo word="کوره‌آ" find="کوره‌آ" replace="کورئا"/>
<Typo word="کوهستانات" find="کوهستانات" replace="کوهستان‌ها"/>
<Typo word="کیلید" find="کیلید" replace="کلید"/>
<Typo word="گاهی" find="\bگاها\b" replace="گاهی"/>
<Typo word="گاهی" find="گاهاً" replace="گاهی"/>
<Typo word="گذارش" find="گذارش" replace="گزارش"/>
<Typo word="گرایشات" find="گرایشات" replace="گرایش‌ها"/>
<Typo word="گزارشات" find="گزارشات" replace="گزارش‌ها"/>
<Typo word="لازم است ذکر شود" find="لازم به ذکر است" replace="لازم است ذکر شود"/>
<Typo word="لجیستیک" find="لجیستیک" replace="لجستیک"/>
<Typo word="لحاض" find="لحاض" replace="لحاظ"/>
<Typo word="لحجه" find="لحجه" replace="لهجه"/>
<Typo word="لشکر" find="لشگر" replace="لشکر"/>
<Typo word="لغب" find="لغب" replace="لقب"/>
<Typo word="لقو" find="\bلقو\b" replace="لغو">
<Typo word="لوجستیک" find="لوجستیک" replace="لجستیک"/>
<Typo word="مؤفق" find="مؤفق" replace="موفق"/>
<Typo word="مارچ" find="مارچ" replace="مارس"/>
<Typo word="ماهمی" find="ماهمی" replace="ماهمه"/>
<Typo word="متأسفانه" find="متعصفانه|متاصفانه" replace="متأسفانه"/>
<Typo word="متاسفانه" find="متاسفانه" replace="متأسفانه"/>
<Typo word="متاصفانه" find="متاصفانه" replace="متأسفانه"/>
<Typo word="متسفانه" find="متسفانه" replace="متأسفانه"/>
<Typo word="متعسفانه" find="متعسفانه" replace="متأسفانه"/>
<Typo word="متعصفانه" find="متعصفانه" replace="متأسفانه"/>
<Typo word="متغیر" find="متغییر" replace="متغیر"/>
<Typo word="متنابه" find="متنابه" replace="معتنابه"/>
<Typo word="متنابهی" find="متنابهی" replace="معتنابهی"/>
<Typo word="محزر" find="محزر" replace="محضر"/>
<Typo word="محصوب" find="محصوب" replace="محسوب"/>
<Typo word="محظر" find="محظر" replace="محضر"/>
<Typo word="محیا" find="محیا" replace="مهیا"/>
<Typo word="محی‌الدین" find="محی‌الدین" replace="محیی‌الدین"/>
<Typo word="مدرنیزم" find="مدرنیزم" replace="مدرنیسم"/>
<Typo word="مذبور" find="مذبور" replace="مزبور"/>
<Typo word="مذنه" find="مذنه" replace="مظنه"/>
<Typo word="مراسیم" find="مراسیم" replace="مراسم‌ها"/>
<Typo word="مربوطه" find="مربوطه" replace="مربوط"/>
<Typo word="مرحم" find="مرحم" replace="مرهم"/>
<Typo word="مرحمت" find="مرهمت" replace="مرحمت"/>
<Typo word="مزاهم" find="مزاهم" replace="مزاحم"/>
<Typo word="مزاهمت" find="مزاهمت" replace="مزاحمت"/>
<Typo word="مزحک" find="مزحک" replace="مضحک"/>
<Typo word="مزمت" find="مزمت" replace="مذمت"/>
<Typo word="مسؤل" find="مسؤل" replace="مسئول"/>
<Typo word="مسئله" find="مسأله" replace="مسئله"/>
<Typo word="مسئله" find="مساله" replace="مسئله"/>
<Typo word="مستحظر" find="مستحظر" replace="مستحضر"/>
<Typo word="مضمت" find="مضمت" replace="مذمت"/>
<Typo word="مضنه" find="مضنه" replace="مظنه"/>
<Typo word="مضنون" find="مضنون" replace="مظنون"/>
<Typo word="مضنونان" find="مضنونان" replace="مظنونان"/>
<Typo word="مضنونین" find="مضنونین" replace="مظنونین"/>
<Typo word="مطلقاٌ" find="مطلقاٌ" replace="مطلقاً"/>
<Typo word="مطمئن" find="مطمعن" replace="مطمئن"/>
<Typo word="مظطرب" find="مظطرب" replace="مضطرب"/>
<Typo word="مغلته" find="مغلته" replace="مغلطه"/>
<Typo word="مغوله" find="\bمغوله\b" replace="مقوله"/>
<Typo word="مغیاس" find="مغیاس" replace="مقیاس"/>
<Typo word="مقلته" find="مقلته" replace="مغلطه"/>
<Typo word="مقلطه"find="مقلطه" replace="مغلطه"/>
<Typo word="مکاتیب" find="مکاتیب" replace="مکتوبات"/>
<Typo word="ملاحضات" find="ملاحضات" replace="ملاحظات"/>
<Typo word="ملاحضه" find="ملاحضه" replace="ملاحظه"/>
<Typo word="ملاحضهای" find="ملاحضهای" replace="ملاحظه‌ای"/>
<Typo word="ملاحضه‌ای" find="ملاحضه‌ای" replace="ملاحظه‌ای"/>
<Typo word="ملیارد" find="ملیارد" replace="میلیارد"/>
<Typo word="ملیون" find="ملیون" replace="میلیون"/>
<Typo word="منصوب به" find="منصوب به" replace="منسوب به"/>
<Typo word="منی" find="منیٔت" replace="منی"/>
<Typo word="مهزر" find="مهزر" replace="محضر"/>
<Typo word="مهظر" find="مهظر" replace="محضر"/>
<Typo word="موتاد" find="موتاد" replace="معتاد"/>
<Typo word="موثر" find="موثر" replace="مؤثر"/>
<Typo word="موجح" find="موجح" replace="موجه"/>
<Typo word="موقیت" find="موقیت" replace="موقعیت"/>
<Typo word="میادین" find="میادین" replace="میدان‌ها"/>
<Typo word="میسال" find="میسال" replace="مهسال"/>
<Typo word="میسم" find="میسم" replace="میثم"/>
<Typo word="میصم" find="میصم" replace="میثم"/>
<Typo word="می‌سی‌سی‌پی" find="می سی سی پی" replace="می‌سی‌سی‌پی"/>
<Typo word="ناچارا" find="ناچارا" replace="به‌ناچار"/>
<Typo word="ناخوداگاه" find="ناخوداگاه" replace="ناخودآگاه"/>
<Typo word="نغض" find="نغض" replace="نقض"/>
<Typo word="نفوز" find="نفوز" replace="نفوذ"/>
<Typo word="نقاحت" find="نقاحت" replace="نقاهت"/>
<Typo word="نمایشات" find="نمایشات" replace="نمایش‌ها"/>
<Typo word="هئیت" find="هئیت" replace="هیئت"/>
<Typo word="هاشیح" find="هاشیح" replace="حاشیه"/>
<Typo word="هاشیه" find="هاشیه" replace="حاشیه"/>
<Typo word="هاوی" find="هاوی" replace="حاوی"/>
<Typo word="همان‌جا" find="همان ?جا" replace="همان‌جا"/>
<Typo word="همان‌طور" find="همان ?طور" replace="همان‌طور"/>
<Typo word="همدیگر" find="\bهم دیگر\b" replace="همدیگر"/>
<Typo word="همدیگر" find="هم‌دیگر" replace="همدیگر"/>
<Typo word="همین‌جا" find="\bهمین جا\b" replace="همین‌جا"/>
<Typo word="همین‌جا" find="همینجا" replace="همین‌جا"/>
<Typo word="همین‌طور" find="همین طور" replace="همین‌طور"/>
<Typo word="همین‌طور" find="همینطور" replace="همین‌طور"/>
<Typo word="هواشی" find="هواشی" replace="حواشی"/>
<Typo word="هواشیح" find="هواشیح" replace="حواشی"/>
<Typo word="هواشیه" find="هواشیه" replace="حواشی"/>
<Typo word="هیئت" find="هیأت" replace="هیئت"/>
<Typo word="هیئت" find="\bهیات\b" replace="هیئت"/>
<Typo word="هیچ‌کدام" find="هیچ ?کدام" replace="هیچ‌کدام"/>
<Typo word="هیچ‌کس" find="هیچ ?کس" replace="هیچ‌کس"/>
<Typo word="هیچ‌یک" find="هیچ ?یک" replace="هیچ‌یک"/>
<Typo word="هیدروژن" find="ئیدروژن" replace="هیدروژن"/>
<Typo word="واشنگتن" find="واشنگتن" replace="واشینگتن"/>
<Typo word="واشنگتون" find="واشنگتون" replace="واشینگتن"/>
<Typo word="واشینگتون" find="واشینگتون" replace="واشینگتن"/>
<Typo word="وهله" find="وحله" replace="وهله"/>
<Typo word="ویرایشات" find="ویرایشات" replace="ویرایش‌ها"/>
<Typo word="ویژگی" find="ویژه‌گی" replace="ویژگی"/>
<Typo word="ویژ‌ه‌گی" find="ویژ‌ه‌گی" replace="ویژگی"/>
<Typo word="یخه" find="یخه" replace="یقه"/>
<Typo word="یوگوسلاوی" find="یوگوسلاوی" replace="یوگسلاوی"/>