پادشاهی پونتوس

کشور پیشین
(تغییرمسیر از پادشاهی پنتوس)

پادشاهی پونتوس یا امپراتوری پونت دولتی بود که ایرانیان به رهبری دودمان مهردادی -که از تبار داریوش بزرگ هخامنشی دانسته می‌شوند در پنتوس وجود داشت. این پادشاهی را مهرداد یکم در ۲۸۱ پیش از میلاد بنیاد نهاد و با چیرگی جمهوری روم در ۶۳ پیش از میلاد به پایان رسید. اوج گسترش این دولت در زمان پادشاهی مهرداد ششم معروف به مهرداد بزرگ بود. در این زمان مرزهای پادشاهی از سرزمین‌های یونانی‌نشین کریمه تا بیتینی و کولخیس و کاپادوکیه گسترده شد.

پادشاهی پنتوس

۲۸۱ قبل از میلاد–۶۲ بعد از میلاد
پادشاهی پُنتوس در اوج: پیش از پادشاهی مهرداد ششم (بنفش تیره) در زمان نخستین لشکرکشی مهرداد ششم (بنفش) فتوحات مهرداد در جریان جنگ‌های مهردادی (صورتی)
پادشاهی پُنتوس در اوج:
پیش از پادشاهی مهرداد ششم (بنفش تیره)
در زمان نخستین لشکرکشی مهرداد ششم (بنفش)
فتوحات مهرداد در جریان جنگ‌های مهردادی (صورتی)
پایتختآماسیه، سینوپ
زبان(های) رایجیونانی کوینه (اداری)
پارسی باستان (بومی)
لازی (محلی)
یونانی پنتوس (محلی)
دین(ها)
آمیزه‌ای از باورهای گوناگون، تلفیقی از اعتقادات چندخدایی یونانی و ایزدان ایرانی.
حکومتپادشاهی
باسیلیوس 
تاریخ 
• مهرداد یکم پادشاهی را بنیاد نهاد
۲۸۱ قبل از میلاد
• جمهوری روم به فرماندهی پومپه بر پنتوس چیره شد، ولی این پادشاهی به صورت دولتی تابع رم باقی ماند.
۶۶–۶۵ قبل از میلاد
• توسط نرون ضمیمهٔ امپراتوری روم گردید.
۶۲ بعد از میلاد
پیشین
پسین
دودمان آنتیگونی
امپراتوری روم
امروز بخشی از رومانی
 بلغارستان
 گرجستان
 یونان
 روسیه
 ترکیه
 اوکراین

تبار و خانواده ویرایش


مهرداد یکم بنیانگذار
پادشاهی پونت
(۱)
آنتیوخوس یکمAchaeus I
آریوبرزن
شاه پونت
(۲)
آنتیوخوس دومAndromachus
مهرداد دوم
شاه پونت
(۳)
Laodiceسلوکوس دوم
مهرداد سوم
شاه پونت
(۴)
Laodice IIIآنتیوخوس سومLaodiceAchaeus II
Antiochusآنتیوخوس چهارم
مهرداد چهارم
شاه پونت
(۶)
Laodiceفارناک یکم
شاه پونت
(۵)
Nyssa
of Seleucids
Ariarathes V
king of Cappadocia
Nyssa
of Mithridatids
مهرداد پنجم
شاه پونت
(۷)
Laodice VI
Ariarathes VI
king of Cappadocia
Laodice of Cappadocia1.Laodiceمهرداد ششم
شاه پونت
(۸)
2.Monime
3.Berenice of Chios
4.Stratonice of Pontus
6.Hypsicratea
Mithridates Chrestus
(1) Mithridates
ruler of Colchis
(1) Arcathias
general
(1) Machares
king of Cimmerian Bospsrus
(1) فارناک دوم
شاه پونت
(۹)
(1) Cleopatra
Tigranes II of Armenia
(1) Drypetina(2) Athenais Philostorgos II
Ariobarzanes II of Cappadocia
(4) Xiphares
prince
(5) Mithrithates I
king of Cimmerian Bosporus
(illeg.) Adobogiona the Younger
∞ Castor of Galatia
(illeg.) Ariarathes IX
king of Cappadocia
(illeg.) Orsabaris
∞ 1.Socrates Chrestus
2.Lycomedes of Comana
(illeg.) daughter
Archelaus
general
داریوش
شاه پونت
(۱۱)
آرشاک
شاه پونت
(۱۲)
Gepaepyris1.Asander Philicaesar Philoromaios
king of Cimmerian Bosporus
47-17 AD
Dynamis
queen of C. Bosporus 16-8 BC
Scribonius
king of C. Bosporus
17-16 BC
3.پولمون یکم Pythodoros
شاه پونت
(۱۳)
Pythodoris
ملکه پونت
(۱۴)
Archelaus
king of Cappadocia
T. J. Mithridates
king of Cimmerian Bosporus
38 AD-45
T. J. Cotys I
king of Cimmerian Bosporus
45 AD-63
T. J. Aspurgus
king of Cimmerian Bospsorus
8 BC-38 AD
پولمون دوم Pythodoros
آخرین شاه پونت
(۱۵)

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Kingdom of Pontus," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kingdom_of_Pontus&oldid=802999639 (accessed October 1, 2017 ).

https://en.wikipedia.org/wiki/Mithridatic_dynasty