پادشاه سابان (۲۳۴ میلادی) هفتمین پادشاه باکجه یک امپراتوری از میان سه امپراتوری کره بود

شجره نامه باکجه ها

پادشاه بدشانس ویرایش

در کره او را پادشاه بد شانس می نامند زیرا او ۲ ماه بعد از این که به قدرت رسید در جوانی در حالیکه او هنوز ازدواج نکرده بود و بچه نداشت مرد وزیران باکجه برای دوری از اغتشاش بلافاصله بعد از مرگ او گوی را به پادشاهی برگزیدند در کتاب سامگوک یوسا آمده گوی برادر کوچک پنجمین پادشاه یعنی چوگو بود.