پادشاه گاسو

پادشاه گاسو ( ۲۱۴ تا ۲۳۴ میلادی) (هانگول:구수왕، 귀수왕، هانجا:仇首王، 貴須王) ششمین پادشاه باکجه یک امپراتوری از میان سه امپراتوری کره و پسر بزرگ پنجمین امپراتور باکجه یعنی چوگو بود. او در سال ۲۱۴ میلادی به قدرت رسید در کتاب سامگوک ساگی آمده است در زمان حکومت او باکجه بسیار ضعیف بود و بیشتر به متحدین باکجه شبیه بود تا امپراتوری باکجه .

پادشاهان کره
باکجه

۱- اونجو ۱۸ ق.م - ۲۹
۲- دارو ۲۹ - ۷۷
۳- گیرو ۷۷ - ۱۲۸
۴- گائه رو ۱۲۸ - ۱۶۶
۵- چوگو ۱۶۶ - ۲۱۴
۶- گاسو ۲۱۴ - ۲۳۴
۷- سابان ۲۳۴
۸- گوی ۲۳۴ - ۲۸۶
۹- چائک گای ۲۸۶ - ۲۹۸
۱۰- بان سئو ۲۹۸ - ۳۰۴
۱۱- بیریو ۳۰۴ - ۳۴۴
۱۲- گای ۳۴۴ - ۳۴۶
۱۳- گان چوگو ۳۴۶ - ۳۷۵
۱۴- پادشاه گانگو سو ۳۷۵ - ۳۸۴
۱۵- چیم نیو ۳۸۴ - ۳۸۵
۱۶- جینسا ۳۸۵ - ۳۹۲
۱۷- آسین ۳۹۲ - ۴۰۵
۱۸- جانجی ۴۰۵ - ۴۲۰
۱۹- گویسین ۴۲۰ - ۴۲۷
۲۰- بیو ۴۲۷ - ۴۵۵
۲۱- گائه رو ۴۵۵ - ۴۷۵
۲۲- مونجو ۴۷۵ - ۴۷۷
۲۳- سامگون ۴۷۷ - ۴۷۹
۲۴- دانگ سئونگ ۴۷۹ - ۵۰۱
۲۵- موریونگ ۵۰۱ - ۵۲۳
۲۶- سئونگ ۵۲۳ - ۵۵۴
۲۷- ویدوک ۵۵۴ - ۵۹۸
۲۸- های ۵۹۸ - ۵۹۹
۲۹- بئوپ ۵۹۹ - ۶۰۰
۳۰- مو ۶۰۰ - ۶۴۱
۳۱- اویجا ۶۴۱ - ۶۶۰

او ۵۰۰۰ سرباز به مرز با شیلا فرستاد اما همهٔ سربازان کشته شدند باکجه در زمان او بدترین دورانش را می گذراند او در سال ۲۳۴ مرد و حکومت را به پسر بزرگش سابان سپرد.

منابعویرایش