اگر بتوان یک خانواده از توزیع‌های احتمالی را به کمک پارامتر s به شکل زیر نوشت:

آنگاه پارامتر s را پارامتر مقیاس گویند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش