اگر بتوانیم یک خانواده از توزیع‌های احتمالی را به کمک پارامتر k به شکل زیر بنویسیم:

آنگاه پارامتر k را پارامتر مکان گوییم.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش