پانو

گونه شیمیایی

پانو یا نافلزهای چنداتمی گروهی از نافلزها هستند که از در حالت پایه خود دارای پیوند چنداتمی هستند. چهار عنصر در طبیعت پانو هستند. کربن در حالت گرافیت و الماس، سلنیوم در حالت مارپیچی، گوگرد در حالت S8 و فسفر در حالت P4 پانو هستند. به ترکیباتی که در آن یک پانو وجود دارد، ترکیبات پانو می‌گویند.

منابع ویرایش