پاکسازی مذهبی

پاکسازی مذهبی نوواژه‌ای است برای یک نوع از اذیت و آزار مذهبی که در آن یکدستی دینی در سرزمین تحت کنترل اکثریت دینی، از طریق ابزارهایی مانند حبس، اخراج، یا مرگ بر اعضای یک اقلیت دینی به دست می‌آید.

منابعویرایش