پایان بهره‌کشی از حیوانات

پایان بهره‌کشی از حیوانات (انگلیسی: Abolitionism) جنبشی از حقوق جانوران است که مخالف هر گونه استفاده از حیوانات توسط انسان‌هاست و می‌گوید تمام جانوران هوشیار (ادراک‌کننده)، انسان یا غیرانسان، در یک حق اساسی اشتراک دارند: حق اینکه با آن‌ها به عنوان «دارایی» شخصی دیگر رفتار نشود.

پایان بهره‌کشی از حیوانات
شرحمالکیت قانونی حیوانات باید لغو شود.
طرفدارانگری فرانسیون
تام ریگان
موضوعحقوق جانوران، اخلاق، حقوق، فلسفه

منابع