پا تو کفش من نکن

پا تو کفش من نکن ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: