پتانسیل الکترود استاندارد (صفحه داده)

در زیر پتانسیل الکترود استاندارد یا سری الکتروشیمیایی چند واکنش مهم بر مبنای الکترود استاندارد هیدروژن در ۲۵ درجه سانتی گراد بیان شده است:

نیم واکنش (V)[note ۱] منبع.
اکسایش در تعادل است با کاهش (احیاء)
&
Zz 9
Sr+ + e در تعادل است با Sr -4.10 −4.10 [۱]
Ca+ + e در تعادل است با Ca -3.8 −3.8 [۱]
Pr3+ + e در تعادل است با Pr2+ -3.1 −3.1 [۱]
32N۲(g) + H+ + e در تعادل است با HN3(aq) -3.09 −3.09 [۲][۳]
Li+ + e در تعادل است با Li(s) -3.0401 −3.0401 [۳][۴]
N۲(g) + 4آب + ۲e در تعادل است با ۲NH۲OH(aq) + 2OH -3.04 −3.04 [۲]
Cs+ + e در تعادل است با Cs(s) -3.026 −3.026 [۳]
Ca(OH)2 + 2e در تعادل است با Ca + 2 OH- -3.02 −3.02 [۱]
Er3+ + e در تعادل است با Er2+ -3.0 −3.0 [۱]
Ba(OH)2 + 2e در تعادل است با Ba + 2 OH- -2.99 −2.99 [۱]
Rb+ + e در تعادل است با Rb(s) -2.98 −2.98 [۳]
K+ + e در تعادل است با K(s) -2.931 −2.931 [۳]
Ba۲+ + ۲e در تعادل است با Ba(s) -2.912 −2.912 [۳]
La(OH)3(s) + 3e در تعادل است با La(s) + 3OH -2.90 −2.90 [۳]
Fr+ + e در تعادل است با Fr -2.9 −2.9 [۱]
Sr۲+ + ۲e در تعادل است با Sr(s) -2.899 −2.899 [۳]
Sr(OH)2 + 2e در تعادل است با Sr + 2 OH- -2.88 −2.88 [۱]
Ca۲+ + ۲e در تعادل است با Ca(s) -2.868 −2.868 [۳]
Eu۲+ + ۲e در تعادل است با Eu(s) -2.812 −2.812 [۳]
Ra۲+ + ۲e در تعادل است با Ra(s) -2.8 −2.8 [۳]
Ho3+ + e در تعادل است با Ho2+ -2.8 −2.8 [۱]
Bk3+ + e در تعادل است با Bk2+ -2.8 −2.8 [۱]
Yb2+ + 2e در تعادل است با Yb -2.76 −2.76 [۱]
Na+ + e در تعادل است با Na(s) -2.71 −2.71 [۳][۵]
Mg+ + e در تعادل است با Mg -2.70 −2.70 [۱]
Nd3+ + e در تعادل است با Nd2+ -2.7 −2.7 [۱]
Mg(OH)2 + 2e در تعادل است با Mg + 2 OH- -2.690 −2.690 [۱]
Sm2+ + 2e در تعادل است با Sm -2.68 −2.68 [۱]
Be2O32- + 3 H2O + 4e در تعادل است با 2 Be + 6 OH- -2.63 −2.63 [۱]
Pm3+ + e در تعادل است با Pm2+ -2.6 −2.6 [۱]
Dy3+ + e در تعادل است با Dy2+ -2.6 −2.6 [۱]
No2+ + 2e در تعادل است با No -2.50 −2.50 [۱]
HfO(OH)2 + H2O + 4e در تعادل است با Hf + 4 OH- -2.50 −2.50 [۱]
Th(OH)4 + 4e در تعادل است با Th + 4 OH- -2.48 −2.48 [۱]
Md2+ + 2e در تعادل است با Md -2.40 −2.40 [۱]
Tm2+ + 2e در تعادل است با Tm -2.4 −2.4 [۱]
La3+ + 3e در تعادل است با La(s) -2.379 −2.379 [۳]
Y3+ + 3e در تعادل است با Y(s) -2.372 −2.372 [۳]
Mg۲+ + ۲e در تعادل است با Mg(s) -2.372 −2.372 [۳]
ZrO(OH)۲(s) + آب + ۴e در تعادل است با Zr(s) + 4OH -2.36 −2.36 [۳]
Pr3+ + 3e در تعادل است با Pr -2.353 −2.353 [۱]
Ce3+ + 3e در تعادل است با Ce -2.336 −2.336 [۱]
Er3+ + 3e در تعادل است با Er -2.331 −2.331 [۱]
Ho3+ + 3e در تعادل است با Ho -2.33 −2.33 [۱]
H2AlO3- + H2O + 3e در تعادل است با Al + 4 OH- -2.33 −2.33 [۱]
Nd3+ + 3e در تعادل است با Nd -2.323 −2.323 [۱]
Tm3+ + 3e در تعادل است با Tm -2.319 −2.319 [۱]
Al(OH)3(s) + 3e در تعادل است با Al(s) + 3OH -2.31 −2.31
Sm3+ + 3e در تعادل است با Sm -2.304 −2.304 [۱]
Fm2+ + 2e در تعادل است با Fm -2.30 −2.30 [۱]
Am3+ + e در تعادل است با Am2+ -2.3 −2.3 [۱]
Dy3+ + 3e در تعادل است با Dy -2.295 −2.295 [۱]
Lu3+ + 3e در تعادل است با Lu -2.28 −2.28 [۱]
Tb3+ + 3e در تعادل است با Tb -2.28 −2.28 [۱]
Gd3+ + 3e در تعادل است با Gd -2.279 −2.279 [۱]
H۲ + ۲e در تعادل است با ۲H- -2.23 −2.23 [۱]
Es2+ + 2e در تعادل است با Es -2.23 −2.23 [۱]
Pm2+ + 2e در تعادل است با Pm -2.2 −2.2 [۱]
Tm3+ + e در تعادل است با Tm2+ -2.2 −2.2 [۱]
Dy2+ + 2e در تعادل است با Dy -2.2 −2.2 [۱]
Ac3+ + 3e در تعادل است با Ac -2.20 −2.20 [۱]
Yb3+ + 3e در تعادل است با Yb -2.19 −2.19 [۱]
Cf2+ + 2e در تعادل است با Cf -2.12 −2.12 [۱]
Nd2+ + 2e در تعادل است با Nd -2.1 −2.1 [۱]
Ho2+ + 2e در تعادل است با Ho -2.1 −2.1 [۱]
Sc3+ + 3e در تعادل است با Sc(s) -2.077 −2.077 [۶]
AlF63- + 3e در تعادل است با Al + 6 F- -2.069 −2.069 [۱]
Am3+ + 3e در تعادل است با Am -2.048 −2.048 [۱]
Cm3+ + 3e در تعادل است با Cm -2.04 −2.04 [۱]
Pu3+ + 3e در تعادل است با Pu -2.031 −2.031 [۱]
Pr2+ + 2e در تعادل است با Pr -2.0 −2.0 [۱]
Er2+ + 2e در تعادل است با Er -2.0 −2.0 [۱]
Eu3+ + 3e در تعادل است با Eu -1.991 −1.991 [۱]
Lr3+ + 3e در تعادل است با Lr -1.96 −1.96 [۱]
Cf3+ + 3e در تعادل است با Cf -1.94 −1.94 [۱]
Es3+ + 3e در تعادل است با Es -1.91 −1.91 [۱]
Pa4+ + e در تعادل است با Pa3+ -1.9 −1.9 [۱]
Am2+ + 2e در تعادل است با Am -1.9 −1.9 [۱]
Th4+ + 4e در تعادل است با Th -1.899 −1.899 [۱]
Fm3+ + 3e در تعادل است با Fm -1.89 −1.89 [۱]
Np3+ + 3e در تعادل است با Np -1.856 −1.856 [۱]
Be۲+ + ۲e در تعادل است با Be -1.847 −1.847 [۱]
H2PO2- + e در تعادل است با P + 2 OH- -1.82 −1.82 [۱]
U3+ + 3e در تعادل است با U -1.798 −1.798 [۱]
Sr2+ + 2e در تعادل است با Sr/Hg -1.793 −1.793 [۱]
H2BO3- + H2O + 3e در تعادل است با B + 4 OH- -1.79 −1.79 [۱]
ThO2 + 4H+ + 4e در تعادل است با Th + 2 H2O -1.789 −1.789 [۱]
HfO2+ + 2 H+ + 4e در تعادل است با Hf + H2O -1.724 −1.724 [۱]
HPO32- + 2 H2O + 3e در تعادل است با P + 5 OH- -1.71 −1.71 [۱]
SiO32- + H2O + 4e در تعادل است با Si + 6 OH- -1.697 −1.697 [۱]
Al3+ + 3e در تعادل است با Al(s) -1.662 −1.662 [۱]
Ti۲+ + ۲e در تعادل است با Ti(s) -1.63 −1.63 [۵]
ZrO۲(s) + 4H+ + ۴e در تعادل است با Zr(s) + 2آب -1.553 −1.553 [۷]
Zr4+ + 4e در تعادل است با Zr(s) -1.45 −1.45 [۷]
Ti3+ + 3e در تعادل است با Ti(s) -1.37 −1.37 [۸]
TiO(s) + 2H+ + ۲e در تعادل است با Ti(s) + آب -1.31 −1.31
Ti۲O3(s) + 2H+ + ۲e در تعادل است با ۲TiO(s) + آب -1.23 −1.23
Zn(OH)42- + 2e در تعادل است با Zn(s) + 4OH -1.199 −1.199 [۷]
Mn۲+ + ۲e در تعادل است با Mn(s) -1.185 −1.185 [۷]
Fe(CN)64- + 6H+ + ۲ e در تعادل است با Fe(s) + 6HCN(aq) -1.16 −1.16 [۹]
Te(s) + 2e در تعادل است با Te2- -1.143 −1.143 [۱۰]
V۲+ + ۲e در تعادل است با V(s) -1.13 −1.13 [۱۰]
Nb3+ + 3e در تعادل است با Nb(s) -1.099 −1.099
Sn(s) + 4H+ + ۴e در تعادل است با SnH4(g) -1.07 −1.07
SiO۲(s) + 4H+ + ۴e در تعادل است با Si(s) + 2آب -0.91 −0.91
B(OH)3(aq) + 3H+ + ۳e در تعادل است با B(s) + 3آب -0.89 −0.89
Fe(OH)۲(s) + 2e در تعادل است با Fe(s) + 2OH -0.89 −0.89 [۹]
Fe۲O3(s) + 3آب + ۲e در تعادل است با 2Fe(OH)۲(s) + 2OH -0.86 −0.86 [۹]
TiO۲+ + ۲H+ + ۴e در تعادل است با Ti(s) + آب -0.86 −0.86
2H2O + ۲e در تعادل است با H۲(g) + 2OH -0.8277 −0.8277 [۷]
Bi(s) + 3H+ + ۳e در تعادل است با BiH3 -0.8 −0.8 [۷]
Zn۲+ + ۲e در تعادل است با Zn(Hg) -0.7628 −0.7628 [۷]
Zn۲+ + ۲e در تعادل است با Zn(s) -0.7618 −0.7618 [۷]
Ta۲O5(s) + 10H+ + ۱۰e در تعادل است با ۲Ta(s) + 5آب -0.75 −0.75
Cr3+ + 3e در تعادل است با Cr(s) -0.74 −0.74
[Au(CN)۲]- + e در تعادل است با Au(s) + 2CN- -0.60 −0.60
Ta3+ + 3e در تعادل است با Ta(s) -0.6 −0.6
PbO(s) + آب + ۲e در تعادل است با Pb(s) + 2OH -0.58 −0.58
۲TiO۲(s) + 2H+ + ۲e در تعادل است با Ti۲O3(s) + آب -0.56 −0.56
Ga3+ + 3e در تعادل است با Ga(s) -0.53 −0.53
U4+ + e در تعادل است با U3+ -0.52 −0.52 [۱۱]
H3PO۲(aq) + H+ + e در تعادل است با P(white)[note ۲] + 2آب -0.508 −0.508 [۷]
H3PO3(aq) + 2H+ + ۲e در تعادل است با H3PO۲(aq) + آب -0.499 −0.499 [۷]
H3PO3(aq) + 3H+ + ۳e در تعادل است با P(red)[note ۲] + 3آب -0.454 −0.454 [۷]
Fe۲+ + ۲e در تعادل است با Fe(s) -0.44 −0.44 [۵]
۲CO۲(g) + 2H+ + ۲e در تعادل است با HOOCCOOH(aq) -0.43 −0.43
Cr3+ + e در تعادل است با Cr۲+ -0.42 −0.42
Cd۲+ + ۲e در تعادل است با Cd(s) -0.40 −0.40 [۵]
GeO۲(s) + 2H+ + ۲e در تعادل است با GeO(s) + آب -0.37 −0.37
Cu۲O(s) + آب + ۲e در تعادل است با ۲Cu(s) + 2OH -0.360 −0.360 [۷]
PbSO4(s) + 2e در تعادل است با Pb(s) + SO42- -0.3588 −0.3588 [۷]
PbSO4(s) + 2e در تعادل است با Pb(Hg) + SO42- -0.3505 −0.3505 [۷]
Eu3+ + e در تعادل است با Eu۲+ -0.35 −0.35 [۱۱]
In3+ + 3e در تعادل است با In(s) -0.34 −0.34 [۱۰]
Tl+ + e در تعادل است با Tl(s) -0.34 −0.34 [۱۰]
Ge(s) + 4H+ + ۴e در تعادل است با GeH4(g) -0.29 −0.29
Co۲+ + ۲e در تعادل است با Co(s) -0.28 −0.28 [۷]
H3PO4(aq) + 2H+ + ۲e در تعادل است با H3PO3(aq) + آب -0.276 −0.276 [۷]
V3+ + e در تعادل است با V۲+ -0.26 −0.26 [۵]
Ni۲+ + ۲e در تعادل است با Ni(s) -0.25 −0.25
As(s) + 3H+ + ۳e در تعادل است با AsH3(g) -0.23 −0.23 [۱۰]
AgI(s) + e در تعادل است با Ag(s) + I- -0.15224 −0.15224 [۷]
MoO۲(s) + 4H+ + ۴e در تعادل است با Mo(s) + 2آب -0.15 −0.15
Si(s) + 4H+ + ۴e در تعادل است با SiH4(g) -0.14 −0.14
Sn۲+ + ۲e در تعادل است با Sn(s) -0.13 −0.13
O۲(g) + H+ + e در تعادل است با HO۲•(aq) -0.13 −0.13
Pb۲+ + ۲e در تعادل است با Pb(s) -0.13 −0.13 [۵]
WO۲(s) + 4H+ + ۴e در تعادل است با W(s) + 2آب -0.12 −0.12
P(red) + 3H+ + ۳e در تعادل است با PH3(g) -0.111 −0.111 [۷]
CO۲(g) + 2H+ + ۲e در تعادل است با HCOOH(aq) -0.11 −0.11
Se(s) + 2H+ + ۲e در تعادل است با H۲Se(g) -0.11 −0.11
CO۲(g) + 2H+ + ۲e در تعادل است با CO(g) + آب -0.11 −0.11
SnO(s) + 2H+ + ۲e در تعادل است با Sn(s) + آب -0.10 −0.10
SnO۲(s) + 4H+ + ۴e در تعادل است با SnO(s) + 2آب -0.09 −0.09
WO3(aq) + 6H+ + ۶e در تعادل است با W(s) + 3آب -0.09 −0.09 [۱۰]
P(white) + 3H+ + ۳e در تعادل است با PH3(g) -0.063 −0.063 [۷]
Fe3+ + 3e در تعادل است با Fe(s) -0.04 −0.04 [۹]
HCOOH(aq) + 2H+ + ۲e در تعادل است با HCHO(aq) + آب -0.03 −0.03
۲H+ + ۲e در تعادل است با H۲(g) ۰٫۰۰۰۰ = ۰
AgBr(s) + e در تعادل است با Ag(s) + Br- +0.07133 [۷]
S4O62- + 2e در تعادل است با ۲S۲O32- +۰٫۰۸
Fe3O4(s) + 8H+ + ۸e در تعادل است با ۳Fe(s) + 4آب +0.085 [۱۲]
N۲(g) + 2آب + ۶H+ + ۶e در تعادل است با ۲NH4OH(aq) +۰٫۰۹۲
HgO(s) + آب + ۲e در تعادل است با Hg(l) + 2OH +۰٫۰۹۷۷
Cu(NH3)4۲+ + e در تعادل است با Cu(NH3)۲+ + ۲NH3 +0.10 [۱۰]
Ru(NH3)63+ + e در تعادل است با Ru(NH3)6۲+ +0.10 [۱۱]
N۲H4(aq) + 4آب + ۲e در تعادل است با ۲NH4+ + ۴OH +0.11 [۲]
H۲MoO4(aq) + 6H+ + ۶e در تعادل است با Mo(s) + 4آب +۰٫۱۱
Ge4+ + 4e در تعادل است با Ge(s) +۰٫۱۲
C(s) + 4H+ + ۴e در تعادل است با CH4(g) +0.13 [۱۰]
HCHO(aq) + 2H+ + ۲e در تعادل است با CH3OH(aq) +۰٫۱۳
S(s) + 2H+ + ۲e در تعادل است با H۲S(g) +۰٫۱۴
Sn4+ + 2e در تعادل است با Sn۲+ +۰٫۱۵
Cu۲+ + e در تعادل است با Cu+ +0.159 [۱۰]
HSO4- + 3H+ + ۲e در تعادل است با SO۲(aq) + 2آب +۰٫۱۶
UO۲۲+ + e در تعادل است با UO۲+ +0.163 [۱۱]
SO42- + 4H+ + ۲e در تعادل است با SO۲(aq) + 2آب +۰٫۱۷
TiO۲+ + ۲H+ + e در تعادل است با Ti3+ + آب +۰٫۱۹
SbO+ + ۲H+ + ۳e در تعادل است با Sb(s) + آب +۰٫۲۰
AgCl(s) + e در تعادل است با Ag(s) + Cl- +0.22233 [۷]
H3AsO3(aq) + 3H+ + ۳e در تعادل است با As(s) + 3آب +۰٫۲۴
GeO(s) + 2H+ + ۲e در تعادل است با Ge(s) + آب +۰٫۲۶
UO۲+ + ۴H+ + e در تعادل است با U4+ + 2آب +0.273 [۱۱]
Re3+ + 3e در تعادل است با Re(s) +۰٫۳۰۰
Bi3+ + 3e در تعادل است با Bi(s) +0.308 [۷]
VO۲+ + ۲H+ + e در تعادل است با V3+ + آب +۰٫۳۴
Cu۲+ + ۲e در تعادل است با Cu(s) +0.340 [۱۰]
[Fe(CN)6]3- + e در تعادل است با [Fe(CN)6]4- +۰٫۳۶
O۲(g) + 2آب + ۴e در تعادل است با ۴OH(aq) +0.40 [۵]
H۲MoO4 + 6H+ + ۳e در تعادل است با Mo3+ + 2آب +۰٫۴۳
CH3OH(aq) + 2H+ + ۲e در تعادل است با CH4(g) + آب +۰٫۵۰
SO۲(aq) + 4H+ + ۴e در تعادل است با S(s) + 2آب +۰٫۵۰
Cu+ + e در تعادل است با Cu(s) +0.520 [۱۰]
CO(g) + 2H+ + ۲e در تعادل است با C(s) + آب +۰٫۵۲
I3- + 2e در تعادل است با ۳I- +0.53 [۵]
I۲(s) + 2e در تعادل است با ۲I- +0.54 [۵]
[AuI4]- + 3e در تعادل است با Au(s) + 4I- +۰٫۵۶
H3AsO4(aq) + 2H+ + ۲e در تعادل است با H3AsO3(aq) + آب +۰٫۵۶
[AuI۲]- + e در تعادل است با Au(s) + 2I- +۰٫۵۸
MnO4- + 2آب + ۳e در تعادل است با MnO۲(s) + 4OH +۰٫۵۹
S۲O32- + 6H+ + ۴e در تعادل است با ۲S(s) + 3آب +۰٫۶۰
Fc+ + e در تعادل است با Fc(s) +0.641 [۱۳]
H۲MoO4(aq) + 2H+ + ۲e در تعادل است با MoO۲(s) + 2آب +۰٫۶۵
1,4-Benzochinon.svg + 2H+ + ۲e در تعادل است با Hydrochinon2.svg +0.6992 [۷]
O۲(g) + 2H+ + ۲e در تعادل است با آب۲(aq) +۰٫۷۰
Tl3+ + 3e در تعادل است با Tl(s) +۰٫۷۲
PtCl62- + 2e در تعادل است با PtCl42- + 2Cl- +0.726 [۱۱]
H۲SeO3(aq) + 4H+ + ۴e در تعادل است با Se(s) + 3آب +۰٫۷۴
PtCl42- + 2e در تعادل است با Pt(s) + 4Cl- +0.758 [۱۱]
Fe3+ + e در تعادل است با Fe۲+ +۰٫۷۷
Ag+ + e در تعادل است با Ag(s) +0.7996 [۷]
Hg۲۲+ + ۲e در تعادل است با ۲Hg(l) +۰٫۸۰
NO3-(aq) + 2H+ + e در تعادل است با NO۲(g) + آب +۰٫۸۰
2FeO42- + ۵آب + ۶e در تعادل است با Fe۲O3(s) + 10 OH +0.81 [۹]
[AuBr4]- + 3e در تعادل است با Au(s) + 4Br- +۰٫۸۵
Hg۲+ + ۲e در تعادل است با Hg(l) +۰٫۸۵
[IrCl6]2- + e در تعادل است با [IrCl6]3- +0.87[۴]
MnO4- + H+ + e در تعادل است با HMnO4- +۰٫۹۰
۲Hg۲+ + ۲e در تعادل است با Hg۲۲+ +0.91 [۱۰]
Pd۲+ + ۲e در تعادل است با Pd(s) +0.915 [۱۱]
[AuCl4]- + 3e در تعادل است با Au(s) + 4Cl- +۰٫۹۳
MnO۲(s) + 4H+ + e در تعادل است با Mn3+ + 2آب +۰٫۹۵
[AuBr۲]- + e در تعادل است با Au(s) + 2Br- +۰٫۹۶
[HXeO6]3- + 2آب + ۲e + در تعادل است با [HXeO4]- + 4OH +0.99 [۱۴]
[VO2]+(aq) + 2H+ + e در تعادل است با [VO]2+(aq) + آب +1.0 [۱۵]
H6TeO6(aq) + 2H+ + ۲e در تعادل است با TeO۲(s) + 4آب +1.02 [۱۵]
Br۲(l) + 2e در تعادل است با ۲Br- +1.066 [۷]
Br۲(aq) + 2e در تعادل است با ۲Br- +1.0873 [۷]
IO3- + 5H+ + ۴e در تعادل است با HIO(aq) + 2آب +۱٫۱۳
[AuCl۲]- + e در تعادل است با Au(s) + 2Cl- +۱٫۱۵
HSeO4- + 3H+ + ۲e در تعادل است با H۲SeO3(aq) + آب +۱٫۱۵
Ag۲O(s) + 2H+ + ۲e در تعادل است با ۲Ag(s) + آب +۱٫۱۷
ClO3- + 2H+ + e در تعادل است با ClO۲(g) + آب +۱٫۱۸
[HXeO6]3- + 5آب + ۸ e در تعادل است با Xe(g) + 11OH +1.18 [۱۴]
Pt۲+ + ۲e در تعادل است با Pt(s) +1.188 [۱۱]
ClO۲(g) + H+ + e در تعادل است با HClO۲(aq) +۱٫۱۹
۲IO3- + 12H+ + ۱۰e در تعادل است با I۲(s) + 6آب +۱٫۲۰
ClO4- + 2H+ + ۲e در تعادل است با ClO3- + آب +۱٫۲۰
O۲(g) + 4H+ + ۴e در تعادل است با ۲آب +1.229 [۵]
MnO۲(s) + 4H+ + ۲e در تعادل است با Mn۲+ + ۲آب +۱٫۲۳
[HXeO4]- + 3آب + ۶ e در تعادل است با Xe(g) + 7OH +1.24 [۱۴]
Tl3+ + 2e در تعادل است با Tl+ +۱٫۲۵
Cr۲O72- + 14H+ + ۶e در تعادل است با ۲Cr3+ + 7آب +۱٫۳۳
Cl۲(g) + 2e در تعادل است با ۲Cl- +1.36 [۵]
CoO۲(s) + 4H+ + e در تعادل است با Co3+ + 2آب +۱٫۴۲
۲[[هیدروکسیل‌آمین|NH3OH+]] + H+ + ۲e در تعادل است با N۲H5+ + ۲آب +1.42 [۲]
۲HIO(aq) + 2H+ + ۲e در تعادل است با I۲(s) + 2آب +۱٫۴۴
BrO3- + 5H+ + ۴e در تعادل است با HBrO(aq) + 2آب +۱٫۴۵
ß-PbO۲(s) + 4H+ + ۲e در تعادل است با Pb۲+ + ۲آب +1.460 [۱۰]
a-PbO۲(s) + 4H+ + ۲e در تعادل است با Pb۲+ + ۲آب +1.468 [۱۰]
۲BrO3- + 12H+ + ۱۰e در تعادل است با Br۲(l) + 6آب +۱٫۴۸
2ClO3- + ۱۲H+ + ۱۰e در تعادل است با Cl۲(g) + 6آب +۱٫۴۹
HClO(aq) + H+ + ۲e در تعادل است با Cl(aq) + آب +1.49 [۱]
MnO4- + 8H+ + ۵e در تعادل است با Mn۲+ + ۴آب +۱٫۵۱
HO۲ + H+ + e در تعادل است با آب۲(aq) +۱٫۵۱
Au3+ + 3e در تعادل است با Au(s) +۱٫۵۲
NiO۲(s) + 4H+ + ۲e در تعادل است با Ni۲+ + ۲OH +۱٫۵۹
Ce4+ + e در تعادل است با Ce3+ +۱٫۶۱
۲HClO(aq) + 2H+ + ۲e در تعادل است با Cl۲(g) + 2آب +۱٫۶۳
Ag۲O3(s) + 6H+ + ۴e در تعادل است با ۲Ag+ + ۳آب +۱٫۶۷
HClO۲(aq) + 2H+ + ۲e در تعادل است با HClO(aq) + آب +۱٫۶۷
Pb4+ + 2e در تعادل است با Pb۲+ +1.69 [۱۰]
MnO4- + 4H+ + ۳e در تعادل است با MnO۲(s) + 2آب +۱٫۷۰
AgO(s) + 2H+ + e در تعادل است با Ag+ + آب +۱٫۷۷
آب۲(aq) + 2H+ + ۲e در تعادل است با ۲آب +۱٫۷۸
Co3+ + e در تعادل است با Co۲+ +۱٫۸۲
Au+ + e در تعادل است با Au(s) +1.83 [۱۰]
BrO4- + 2H+ + ۲e در تعادل است با BrO3- + آب +۱٫۸۵
Ag۲+ + e در تعادل است با Ag+ +1.98 [۱۰]
S۲O82− + 2e در تعادل است با ۲SO42- +2.010 [۷]
O3(g) + 2H+ + ۲e در تعادل است با O۲(g) + آب +2.075 [۱۱]
HMnO4- + 3H+ + ۲e در تعادل است با MnO۲(s) + 2آب +۲٫۰۹
XeO3(aq) + 6H+ + ۶ e در تعادل است با Xe(g) + 3آب +2.12 [۱۴]
H4XeO6(aq) + 8H+ + ۸ e در تعادل است با Xe(g) + 6 آب +2.18 [۱۴]
FeO42- + 3e + ۸H+ در تعادل است با Fe3+ + 4آب +2.20 [۱۶]
XeF۲(aq) + 2H+ + ۲e در تعادل است با Xe(g) + 2HF(aq) +2.32 [۱۴]
H4XeO6(aq) + 2H+ + ۲e در تعادل است با XeO3(aq) + آب +2.42 [۱۴]
F۲(g) + 2e در تعادل است با ۲F- +2.87 [۴][۵][۱۰]
F۲(g) + 2H+ + ۲e در تعادل است با ۲HF(aq) +3.05 [۱۰]
 1. Clicking on this column to re-sort by potential didn’t work in the Safari web browser in v. 4.0.3 or earlier (but works in v. 4.0.5). In this case just reload the page to restore the original order.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ Not specified in the indicated reference, but assumed due to the difference between the value -0.454 and that computed by (2×-0.499 + -0.508)/3 = -0.502 exactly matching the difference between the values for white (-0.063) and red (-0.111) phosphorus in equilibrium with PH3.

منابعویرایش

 1. ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ ۱٫۱۱ ۱٫۱۲ ۱٫۱۳ ۱٫۱۴ ۱٫۱۵ ۱٫۱۶ ۱٫۱۷ ۱٫۱۸ ۱٫۱۹ ۱٫۲۰ ۱٫۲۱ ۱٫۲۲ ۱٫۲۳ ۱٫۲۴ ۱٫۲۵ ۱٫۲۶ ۱٫۲۷ ۱٫۲۸ ۱٫۲۹ ۱٫۳۰ ۱٫۳۱ ۱٫۳۲ ۱٫۳۳ ۱٫۳۴ ۱٫۳۵ ۱٫۳۶ ۱٫۳۷ ۱٫۳۸ ۱٫۳۹ ۱٫۴۰ ۱٫۴۱ ۱٫۴۲ ۱٫۴۳ ۱٫۴۴ ۱٫۴۵ ۱٫۴۶ ۱٫۴۷ ۱٫۴۸ ۱٫۴۹ ۱٫۵۰ ۱٫۵۱ ۱٫۵۲ ۱٫۵۳ ۱٫۵۴ ۱٫۵۵ ۱٫۵۶ ۱٫۵۷ ۱٫۵۸ ۱٫۵۹ ۱٫۶۰ ۱٫۶۱ ۱٫۶۲ ۱٫۶۳ ۱٫۶۴ ۱٫۶۵ ۱٫۶۶ ۱٫۶۷ ۱٫۶۸ ۱٫۶۹ ۱٫۷۰ ۱٫۷۱ ۱٫۷۲ Lide, David R., ed. (2006). هندبوک شیمی و فیزیک سی آر سی (87th ed.). Boca Raton, FL: انتشارات سی‌آرسی. ISBN 0-8493-0487-3.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann. ISBN 0080379419.{{cite book}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link)
 3. ۳٫۰۰ ۳٫۰۱ ۳٫۰۲ ۳٫۰۳ ۳٫۰۴ ۳٫۰۵ ۳٫۰۶ ۳٫۰۷ ۳٫۰۸ ۳٫۰۹ ۳٫۱۰ ۳٫۱۱ ۳٫۱۲ ۳٫۱۳ ۳٫۱۴ ۳٫۱۵ Vanýsek, Petr (2011). “Electrochemical Series”, in Handbook of Chemistry and Physics: 92nd Edition بایگانی‌شده در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۷ توسط Wayback Machine (Chemical Rubber Company).
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ Atkins, Peter (2010). Inorganic Chemistry (5th Edition). New York: W. H. Freeman and Company. p. 153. ISBN 978-1-42-921820-7.
 5. ۵٫۰۰ ۵٫۰۱ ۵٫۰۲ ۵٫۰۳ ۵٫۰۴ ۵٫۰۵ ۵٫۰۶ ۵٫۰۷ ۵٫۰۸ ۵٫۰۹ ۵٫۱۰ ۵٫۱۱ Peter Atkins (1997). Physical Chemistry, 6th edition (W.H. Freeman and Company, New York).
 6. David R. Lide, ed., CRC Handbook of Chemistry and Physics, Internet Version 2005, <http://www.hbcpnetbase.com بایگانی‌شده در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۷ توسط Wayback Machine>, CRC Press, Boca Raton, FL, 2005.
 7. ۷٫۰۰ ۷٫۰۱ ۷٫۰۲ ۷٫۰۳ ۷٫۰۴ ۷٫۰۵ ۷٫۰۶ ۷٫۰۷ ۷٫۰۸ ۷٫۰۹ ۷٫۱۰ ۷٫۱۱ ۷٫۱۲ ۷٫۱۳ ۷٫۱۴ ۷٫۱۵ ۷٫۱۶ ۷٫۱۷ ۷٫۱۸ ۷٫۱۹ ۷٫۲۰ ۷٫۲۱ ۷٫۲۲ ۷٫۲۳ ۷٫۲۴ ۷٫۲۵ ۷٫۲۶ Vanýsek, Petr (2012). "Electrochemical Series". In Haynes, William M. (ed.). Handbook of Chemistry and Physics: 93rd Edition. Chemical Rubber Company. pp. 5–80. ISBN 9781439880494..
 8. Gordon Aylward & Tristan Findlay (2008). "SI Chemical Data", 6th edition (John Wiley & Sons, Australia), ISBN 978-0-470-81638-7.
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ ۹٫۳ ۹٫۴ WebElements Periodic Table of the Elements | Iron | compounds information
 10. ۱۰٫۰۰ ۱۰٫۰۱ ۱۰٫۰۲ ۱۰٫۰۳ ۱۰٫۰۴ ۱۰٫۰۵ ۱۰٫۰۶ ۱۰٫۰۷ ۱۰٫۰۸ ۱۰٫۰۹ ۱۰٫۱۰ ۱۰٫۱۱ ۱۰٫۱۲ ۱۰٫۱۳ ۱۰٫۱۴ ۱۰٫۱۵ ۱۰٫۱۶ ۱۰٫۱۷ ۱۰٫۱۸ Bard, A. J., Parsons, R., and Jordan, J. (1985). Standard Potentials in Aqueous Solutions (Marcel Dekker, New York).
 11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ ۱۱٫۲ ۱۱٫۳ ۱۱٫۴ ۱۱٫۵ ۱۱٫۶ ۱۱٫۷ ۱۱٫۸ ۱۱٫۹ Bard, A.J., Faulkner, L.R.(2001). Electrochemical Methods. Fundamentals and Applications, 2nd edition (John Wiley and Sons Inc).
 12. Marcel Pourbaix (1966). Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous Solutions (NACE International, Houston, Texas; Cebelcor, Brussels).
 13. Connelly, Neil G. (1 January 1996). "Chemical Redox Agents for Organometallic Chemistry". Chemical Reviews. 96 (2): 877–910. doi:10.1021/cr940053x. PMID 11848774. {{cite journal}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 14. ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ ۱۴٫۲ ۱۴٫۳ ۱۴٫۴ ۱۴٫۵ ۱۴٫۶ WebElements Periodic Table of the Elements | Xenon | compounds information
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ Cotton, F. Albert; Wilkinson, Geoffrey; Murillo, Carlos A.; Bochmann, Manfred (1999), Advanced Inorganic Chemistry (6th ed.), New York: Wiley-Interscience, ISBN 0-471-19957-5{{citation}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link)
 16. Redox Reactions, Western Oregon University website