پترس (ابهام‌زدایی)

پترس، پطرس، فطرس، بطرس، فطروس یا پتروس می‌تواند در اشاره به موارد زیر باشد: