پرتوتاران

پرتوتاران (نام علمی: Actinistia) نام یک زیررده از رده گوشتی‌بالگان است.

پرتوتاران
محدودهٔ زمانی: دوونین تا امروزه
Latimeria Paris.jpg
پرتوتاران، Actinistia
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: گوشتی‌بالگان

آویزبالگان

Actinistia
Miguashaiidae

Gavinia

Miguashaia

Diplocercidae

Dictyonosteus

Diplocercides

Hadronectoridae

Hadronector

Allenypterus

Holopterygius

Lochmocercus

Polyosteorhynchus

Rhabdodermatidae

Rhabdoderma

Caridosuctor

Synaptolus

Sassenia

تهی‌خاران

آکسلیا

Coelacanthus

ویمانیا

Ticinepomis

Laugiidae

Coccoderma

Laugia

Trachymetopon

Spermatodus

تهی‌خار

تهی‌خار
وایتیان

پیوتویا

Whiteia

تهی‌خار یاغی

تهی‌خار یاغی

تهی‌خار

گارنبرگیا

ماوسونیایان

چینلیا

Parnaibaia

ماوسونیا (ماهی)

اکسل‌رادماهی

دیپلوروس

لیبیس

تهی‌خار

تمام‌خوار

اوندینا

بزرگ‌سیب

سونزیا

لاتیمریان

منابعویرایش