پرورش طیور

پرورش طیور، پرورش پرندگان اهلی مانند مرغ، اردک، بوقلمون و غاز به منظور تولید گوشت یا تخم آن‌ها است. طیور (بیشتر مرغ) پرورشی در شمار بالا پرورش داده می‌شوند. کشاورزان بیش از ۵۰ میلیارد مرغ را در سال برای دو منبع غذایی آن (گوشت و تخم‌مرغ) پرورش می‌دهند.[۱] مرغ‌های به‌کارگرفته شده برای تخم‌مرغ معمولاً به نام تخم‌گذار و مرغ‌های استفاده شده برای گوشت بیشتر به‌نام گوشتی شناخته می‌شوند.[۲] محل پرورش طیور، پرورشگاه یا مزرعه یا فارم نامیده می‌شود.

یک پرورشگاه مرغ تخم‌گذار در سائوپائولو برزیل

منابع

  1. "Compassion in World Farming - Poultry". Ciwf.org.uk. Retrieved October 3, 2018. There are more chickens in the world than any other bird. In fact, more than 50 billion chickens are reared annually as a source of food, for both their meat and their eggs.
  2. Compare: "Compassion in World Farming - Poultry". Ciwf.org.uk. Retrieved October 3, 2018. Chickens farmed for meat are called broiler chickens, whilst those farmed for eggs are called egg-laying hens.