پرویز اتابکی می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

 ایران