پرچم تاسمانی در ۲۵ سپتامبر ۱۸۷۶ پذیرفته شد.

پرچم تاسمانی
تناسب۱:۲
پذیرفته‌شده۲۵ سپتامبر ۱۸۷۶

منابع ویرایش