پرچم جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی

پرچم جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی در پذیرفته شد.

پرچم جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی
تناسب۱:۲

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش