پریسا

نام‌های زنانه

پریسا نامی فارسی برای بانوان است و معنای آن «شبیه پری» است. پریسا می‌تواند به این موارد اشاره کند:

پریسا
جنسیتزن
خاستگاه
واژه/نامپارسی
معنیشبیه پری
سایر نام‌ها
سایر املاهاپریسا
نام(های) مستعارپری, ریسا
نام‌های مرتبطپریساتیس / پریساتیس