باز کردن منو اصلی
یاخته‌ای در مرحلهٔ پس‌چهر.

پس‌چهر*[۱] یا متافاز در جانداران یوکاریوت متافاز مرحله از رشتمان یا کاستمان است.

پس‌چهر در رشتمانویرایش

طی این مرحله، کروموزوم‌های مضاعف‌شده به بخش میانی یاخته حرکت می‌کنند و در سطح استوایی یاخته ردیف می‌شوند. در این مرحله، گروهی از رشته‌های دوک تقسیم از یک سو به قطب و از سوی دیگر به سانترومر کروموزوم‌ها متصل می‌شوند. در پس‌چهر دو کروماتید هر کروموزوم حداکثر فشردگی را پیدا می‌کنند.

پس‌چهر در کاستمانویرایش

در کاستمان دو پس‌چهر وجود دارد: پس‌چهر نخستین و پس‌چهر دوم. در پس‌چهر نخستین، که دومین مرحلهٔ کاستمان نخستین است، تترادها به وسیلهٔ رشته‌های دوک در سطح استوایی یاخته ردیف می‌شوند.

پس‌چهر دوم پس از پیش‌چهر دوم رخ می‌دهد. در این مرحله کروموزوم‌ها که هنوز دو کروماتیدی هستند، در سطح استوایی یاخته ردیف می‌شوند و از طریق سانترومرهای خود به رشته‌های دوک متصل می‌شوند.

پانویسویرایش

^ واژهٔ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دفتر نخست تا چهارم، 1376 تا 85

منابعویرایش

  • زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲، سال سوم آموزش متوسطه. ۱۳۸۶.