پمپ سدیم/پتاسیم

در هر فعالیت پمپ سدیم و پتاسیم 3 سدیم به مایع بین یاخته وارد و 2 پتاسسم به سیتوپلاسم وارد می شود
(تغییرمسیر از پمپ سدیم پتاسیم)

پمپ سدیم/پتاسیم (انگلیسی: Na+/K+-ATPase) یک پروتئین ناقل یون در غشای سلول‌های تمام حیوانات از جمله انسان است که با مصرف ای تی پی، «سه یون سدیم را به خارج از غشا منتقل کرده و دو یون پتاسیم را وارد سلول می‌کند».

Flow of ions.

نتیجه کارکرد پمپ سدیم‌پتاسیم

بر اثر کارکرد این پمپ همیشه سطح داخلی غشای سلول، نسبت به فضای خارج سلولی بار منفی دارد و «یون سدیم یک یون خارج سلولی و پتاسیم یک یون داخل سلولی است».

 
Alpha and beta units.
 
Sodium-potassium pump, E2-Pi state. Calculated hydrocarbon boundaries of the lipid bilayer are shown as blue (intracellular) and red (extracellular) planes

جستارهای وابسته

منابع