طول

کمیت اندازه‌گیری فاصله دو جسم
(تغییرمسیر از پهنا (اندازه‌گیری))

طول یا درازا کمیتی است برای اندازه‌گیری فاصلهٔ دو نقطه در فضا که برای بیان آن یکاهای زیر را به کار می‌گیرند:

درازا
درازای متریک یک کیلومتر هم‌ارز به اندازه‌گیری پادشاهی 0.62137 مایل است.
نمادهای رایج
l
دستگاه بین‌المللی یکاهامتر (m)
یکاهای دیگر
ببینید یکای درازا
خواص شدتی و مقداریآری
تحلیل ابعادیL
درازای پهلوی یک مکعب.

یکای مورد استفاده برای طول در سامانه استاندارد بین‌المللی یکاها (SI)، متر می‌باشد.

جستارهای وابسته ویرایش