پودزول (واژه‌ای روسی به معنی زیر-خاکستری) خاکی به رنگ خاکستری است که در نواحی سردسیر تا نیمه‌قطبی و از تخریب زمین‌های پوشیده با درختان کاج که روی ماسه‌سنگ‌ها یا ماسه‌سنگ‌های سیلیسی می‌رویند، به‌وجود می‌آیند. پودزول دارای مقدار کمی مواد آلی است.

Podzol
Podsol, Podosol, Spodosol, Espodossolo
Podzol.jpg
The picture is of a stagnopodzol in upland Wales, and shows the typical sequence of organic topsoil with leached grey-white subsoil with iron-rich horizon below. The example has two weak ironpans.
Used inWRB, USDA soil taxonomy, others
WRB codePZ
ProfileO(Ah)EBhsC
Key processپودزول
Parent materialquartz rich debris and sediments
Climateاقلیم قاره‌ای مرطوب، اقلیم زیرشمالگانی، اقلیم اقیانوسی، اقلیم جنگل‌های بارانی
H: common
O: always, has گیاخاک organic matter mixed with minerals
A: absent in most boreal podzols[۱]
E: common, is ashen grey and leached in آهن and آلومینیم
B: always, receives Fe and Al through illuviation
C: common

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  1. Podzols by Otto Spaargaren in Encyclopedia of Soil Science, pp. 580-582

Podzols by Otto Spaargaren in Encyclopedia of Soil Science, pp. 580–582