پودمان:Protected edit request

توضیحات پودمان[ایجاد] [پاکسازی]
-- برای فارسی‌سازی بهتر، بخش(هایی) از این پودمان تغییر یافته‌است، هنگام به‌روزرسانی به مستندات پودمان توجه کنید.
require('Module:No globals')

local yesno = require('Module:Yesno')
local makeMessageBox = require('Module:Message box').main
local getArgs

local activeBox -- lazily initialized if we get an active request

----------------------------------------------------------------------
-- Box class definition
----------------------------------------------------------------------

local box = {}
box.__index = box

function box.new(protectionType, args)
	local obj = {}
	obj.args = args
	setmetatable(obj, box)
	obj.tmboxArgs = {} -- Used to store arguments to be passed to tmbox by the box:export method.
	-- Set data fields.
	obj.tmboxArgs.attrs = { ['data-origlevel'] = protectionType }
	return obj
end

function box:setArg(key, value)
	-- This sets a value to be passed to tmbox.
	if key then
		self.tmboxArgs[key] = value
	end
end

function box:export()
	local title = mw.title.getCurrentTitle()
	if not title.isTalkPage and (title.nsText .. ':' .. title.baseText) ~= "ویکی‌پدیا:درخواست محافظت صفحه" and not self.demo then
		return '<span class="error">خطا: درخواست‌های ویرایش حفاظت‌شده فقط می‌توانند در صفحه بحث ایجاد شوند.</span>[[رده:صفحه‌های غیر بحثی که درخواست ویرایش در صفحه حفاظت‌شده دارند]]'
	end

	-- String together page names provided
	local titles = {}
	for k, v in pairs(self.args) do
		if type(k) == 'number' then
			table.insert(titles, self.args[k])
		end
	end
	local pagesText
	if #titles == 0 then
		pagesText = ''
	elseif #titles == 1 and mw.title.getCurrentTitle().subjectPageTitle.fullText == titles[1] then
		pagesText = ''
	else 
		for i, v in pairs(titles) do
		  if i == 1 then
		    pagesText = ' در [[:' .. v .. ']]'
		  elseif i == #titles then
		    pagesText = pagesText .. ' و [[:' .. v .. ']]'
		  else
		    pagesText = pagesText .. '، [[:' .. v .. ']]'
		  end
		end
	end
	
	self:setArg('smalltext', "این [[ویکی‌پدیا:درخواست‌های ویرایش|درخواست ویرایش]] " .. pagesText ..
		" پاسخ داده شده‌است. <code style=\"white-space: nowrap;\">&#124;پاسخ&#61;</code> را به '''خیر''' تغییر دهید تا درخواست‌تان دوباره فعال شود.")
	self:setArg('small', true)
	self:setArg('class', 'editrequest')
	return makeMessageBox('tmbox', self.tmboxArgs)
end

----------------------------------------------------------------------
-- Process arguments and initialise objects
----------------------------------------------------------------------

local p = {}

function p._main(protectionType, args)
	local boxType = box
	-- برای فارسی‌سازی بهتر، پارامترهای «پاسخ‌داده‌شده» و «پاسخ» نیز به پودمان افزوده شده‌اند
	if not yesno(args.answered or args.ans or args['پاسخ‌داده‌شده'] or args['پاسخ'], true) then
		if not activeBox then
			activeBox = require('Module:Protected edit request/active')(box, yesno, makeMessageBox)
		end
		boxType = activeBox
	end
	local requestBox = boxType.new(protectionType, args)
	return requestBox:export()
end

local mt = {}

function mt.__index(t, k)
	if not getArgs then
		getArgs = require('Module:Arguments').getArgs
	end
	return function (frame)
		return t._main(k, getArgs(frame, {wrappers = {'الگو:ویرایش کاملاً حفاظت‌شده', 'الگو:ویرایش نیمه‌حفاظت‌شده', 'الگو:ویرایش الگوی حفاظت‌شده', 'الگو:ویرایش صفحه حفاظت‌شده', 'الگو:ویرایش رابط حفاظت‌شده', 'الگو:ویرایش صفحه نیمه‌حفاظت‌شده', 'الگو:ویرایش حفاظت‌شده پایدار'}}))
	end
end

return setmetatable(p, mt)