سامانه ردیف اشکوب میلیون سال پیش
کواترنری پلیستوسن گالئاسین → پس از آن
نئوژن پلیوسن پیاچنزین ۲٫۵۸۸–۳٫۶۰۰
زانکلین ۳٫۶۰۰–۵٫۳۳۲
میوسن مسینین ۵٫۳۳۲–۷٫۲۴۶
تورتونین ۷٫۲۴۶–۱۱٫۶۰۸
سراوالین ۱۱٫۶۰۸–۱۳٫۶۵
لانگین ۱۳٫۶۵–۱۵٫۹۷
بوردیگالین ۱۵٫۹۷–۲۰٫۴۳
آکوئیتانین ۲۰٫۴۳–۲۳٫۰۳
پالئوژن الیگوسن چاتین پیش از آن

پیاسنزین یا پلیوسن پسین یکی از مقیاس‌های زمانی زمین‌شناسی و آخرین دوره پلیوسن به‌شمار می‌رود. این دوره به ۳٫۶ تا ۲٫۵۸۸ میلیون سال پیش باز می‌گردد. پلیوسن بخشی از عهد چهارم زمین‌شناسی است.

بازسازی زندگی پرنده وحشت

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش