پیام واگشت

پیام واگشت یا واگشت پیامی خودکار از سامانه ایمیل است که فرستنده را از عدم تحویل (یا مشکلات دیگر تحویل) پیام پیشین می آگاهاند.

جستارهای همانندویرایش

پیوند به بیرونویرایش