پیمان وردون

قرارداد ۸۴۳ میلادی که امپراتوری فرانک را بین نوه‌های شارلمانی تقسیم کرد

پیمان وردون پیمانی بود که در اوت ۸۴۳ میلادی میان وارثان شارلمانی منعقد شد. به موجب این پیمان سرزمین کارولنژی‌ها میان سه پسر لوئی پارسا تقسیم می‌شد. این پیمان -که به سه سال جنگ داخلی کارولنژی‌ها پایان‌داد- در وردون به‌تصویب رسید و از این رو به پیمان وردون نامور گشت.

پیمان وردون
امپراتوری کارولنژی در بزرگترین گستره خود، با سه بخش اصلی ۸۴۳.
ناحیه صورتی: فرانک باختری.
ناحیه سبز: فرانک میانی.
ناحیه زرد: فرانک خاوری.
تاریخاوت ۸۴۳
مکانوردون
شرکت‌کننده‌هالوتار یکم، لوئی ژرمن، شارل تاس
نتیجهقلمروهای امپراتوری کارولنژی را به سه پادشاهی تقسیم کرد. تا اواخر قرن بیستم بر میراث‌ها و درگیری‌ها در اروپای غربی تأثیر گذاشت.
نقشه بخش‌بندی قلمرو کارولنژی‌ها پس از پیمان وردون؛ آبی: فرانک باختری، سبز: فرانک میانی و زرد و نارنجی: فرانک خاوری.

پیشینه ویرایش

به دنبال مرگ شارلمانی، پسرش لوئی به عنوان حاکم امپراتوری کارولنژی انتخاب شد. وی در زمان سلطنت خود امپراتوری را تقسیم کرد تا هر یک از فرزندانش بتوانند بر پادشاهی خود و تحت حکومت بزرگتر پدرشان حکومت کنند.

سهم هر یک از سه پسر لوئی به قرار زیر تعیین گشت:

لوتار یکم لقب امپراتور را به خود اختصاص داد اما به دلیل چند تقسیم مجدد توسط پدر و شورش‌های ناشی از آن قدرت او بسیار پایین‌تر آمد. هنگامی که لوئی پرهیزگار در سال ۸۴۰ درگذشت، پسر بزرگ وی، لوتار یکم، در تلاش برای باز پس گرفتن قدرتی که در آغاز سلطنت خود به عنوان امپراتور داشت ادعا کرد که بر کل پادشاهی پدرش تسلط دارد.[۱] او همچنین از ادعای خواهرزاده خود، پپن دوم آکیتن در مورد دوک‌نشین آکیتن، یک استان بزرگ در غرب امپراتوری فرانک حمایت کرد.

پس از مرگ لوتار در سال ۸۵۵، بورگوندی فوقانی و بورگوندی تحتانی (آرل و پروانس) به فرزند سوم او، چارلز از پرووانس منتقل شدند و سرزمین باقیمانده در شمال آلپ به پسر دومش، لوتار دوم رسید. پس از آنها قلمروی تاکنون بی‌نام بود از این تاریخ لوتارنژی خوانده شد. سپس در دوران مدرن تبدیل به دوک‌نشین لورن شد. پسر ارشد لوتار، لوئیز دوم ایتالیا، ایتالیا را به ارث برده و بنا برخاست پدرش بر تخت پادشاهی نشست.[۲]

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Treaty of Verdun," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Treaty_of_Verdun&oldid=603794916 (accessed April 19, 2014).