چارچوب مفهومی

ارچامز

چارچوب مفهومی یک ابزار تحلیلی است که انواع مختلفی دارد. این ابزار محققانه برای مشخص کردن تفاوتهای مفهومی و سازماندهی ایده‌ها به کار می‌رود. چارچوب مفهومی قوی چیزی واقعی به دست می‌دهد به گونه‌ای که به فهم و یادسپاری یک مفهوم یا پدیده کمک می‌کند. آیزایا برلین با استفاده از استعاره از «روباه» و «جوجه تیغی» به تفاوت بین رویکرد فیلسوفان و نویسندگان در نگرش به دنیا پرداخت.[۱] برلین از خارپشت به عنوان کسانی که تنها با استفاده از یک ایده یا اصل به مشاهده جهان می‌پردازند (مانند دانته آلیگیری، بلز پاسکال، داستایفسکی، افلاطون، هنریک ایبسن و هگل) نام برد. روباه از سوی دیگر در مشاهدات جهان بینی خود نوعی پلورالیسم و نگرش ترکیبی دارد. (مثالها عبارتند از: گوته، جیمز جویس، ویلیام شکسپیر، ارسطو، هرودوت، مولیر و بالزاک).

اقتصاددانان با استفاده از چارچوب مفهومی از «عرضه» و «تقاضا» برای تمایز بین رفتار و انگیزه‌ای سیستم‌های شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان بهره گرفتند.[۲]

بررسی اجمالی ویرایش

استفاده از اصطلاح چارچوب مفهومی عبور هر دو مقیاس (بزرگ و کوچک تئوری)[۳][۴] و زمینه‌های (علوم اجتماعی[۵][۶] بازاریابی[۷] applied science[۸] هنر[۹] و غیره) رایج است.

Types ویرایش

برای روش چارچوب مفهومی روشهایی ارائه شده است:[۱۰][۱۱][۱۲]

جستارهای وابسته ویرایش

منابع برای مطالعه بیشتر ویرایش

منابع ویرایش

 1. Isaiah Berlin, 1953.
 2. Colander, David. 2013.
 3. Ravitch, and Riggan. 2012 Reason and Rigor: How Conceptual Frameworks guide Research, Thousand Oaks CA: Sage p. xiii
 4. Maxwell, J. 2009.
 5. Rodman, Hyman. 1980.
 6. Moorstein, Mark.
 7. Jaworski, B, Stathakopoulos, V. and Krishnan H. S. 1993.
 8. Hobbs, R. and Norton, D. 2006.
 9. Umberto Eco, 1978.
 10. Patricia M. Shields and Hassan Tajalli (2006), "Intermediate Theory: The Missing Link in Successful Student Scholarship, Journal of Public Affairs Education 12(3): 313–334. https://digital.library.txstate.edu/handle/10877/3967
 11. Shields, Patricia and Rangarjan, N. 2013.
 12. Patricia M. Shields (1998).