چرخه رنگ‌ها

(تغییرمسیر از چرخه رنگها)
RGV color wheel 1908.png

چرخه رنگ‌ها بر اساس رنگهای رنگین کمان تنظیم شده است: قرمزنارنجیزرد- سبزآبیبنفش. با قرار دادن این طیفها در حول یک دایره ترکیب جدید قرمز، ولی در چرخه رنگها یافت می‌شود. با استفاده از این چرخه رنگ فهمیدن ارتباط بین رنگهای مختلف آسانتر خواهد شد.

اجزاء چرخه رنگویرایش

تمام رنگها از ترکیب سفید، سیاه و رنگهای اصلی ساخته شده‌اند. چرخه رنگ ارتباط بین رنگها را تشریح می‌کند.

رنگهای اصلیویرایش

رنگهای اصلی (قرمز، زرد و آبی) رنگهای خالص بوده و از ترکیب هیچ رنگ دیگری به دست نمی‌آیند. اگر سه رنگ با هم مخلوط شوند نتیجه کار رنگ خاکستری تیره فام دار (یا به قولی دیگر سیاه یا قهوه‌ای) است.

رنگهای ثانویهویرایش

از ترکیب مساوی دو رنگ اصلی رنگهای ثانویه به دست می‌آید . نارنجی، سبز و بنفش رنگهای ثانویه هستند.

رنگ‌های مرتبه سومویرایش

رنگهای قرمز-نارنجی، قرمز- بنفش، زرد- سبز، زرد- نارنجی، آبی- بنفش و آبی - سبز از رنگهای اصلی و ثانویه با هم ترکیب شده و رنگهای مرتبه سوم را تشکیل می‌دهند

رنگهای مکمل: اگر دو رنگ باهم مخلوط شوند وخاصیت رنگین بودن یکدیگر را خنثی کنند مکمل یکدیگر هستند.نکته جالب اینجاست که اگر دورنگ مکمل درمجاورت هم قرار گیرند خاصیت رنگین بودن یکدیگر را تشدید خواهند کرد.در دایره رنگ رنگهای مکمل به صورت دو سرقطر دایره روبروی هم قرار دارند.