چرخهٔ سلولی(Cell Cycle) به مراحلی که یک سلول از پایان یک تقسیم تا پایان تقسیم بعدی می گذراند را چرخه یاخته ای می‌گویند که به مراحل G۲ ،S ،G۱ و تقسیم (میتوز) (M) دسته‌بندی می‌شود.

مرحله‌های S ،G۱ و G۲ در مجموع اینترفاز نامیده می‌شوند. در برابر، میتوز به گام‌های پروفاز، پرومتافاز، متافاز، آنافاز، و تلوفاز دسته‌بندی می‌گردد.

چرخه adiobiology for the Radiobiologist. Eric Hall. 2006. ISBN 0-7817-4151-3 pp.494-495</ref>

منابع ویرایش