چرخه سلول

(تغییرمسیر از چرخه سلولی)

چرخهٔ سلولی به مجموع مرحله‌های رشد یک سلول می‌گویند که به مراحل G2 ,S ،G۱ و تقسیم (میتوز) (M) دسته‌بندی می‌شود.

Cell cycle.png

مرحله‌های S ,G۱، و G۲ در مجموع اینترفاز نامیده می‌شوند. در برابر، میتوز به گام‌های پروفاز، پرومتافاز، متافاز، آنافاز، و تلوفاز دسته‌بندی می‌گردد.

چرخه adiobiology for the Radiobiologist. Eric Hall. 2006. ISBN 0-7817-4151-3 pp.494-495</ref>

منابعویرایش