چشم‌وگوش‌بسته

(تغییرمسیر از چشم و گوش بسته)

چشم‌وگوش‌بسته ممکن است یکی از موارد زیر باشد: