چلبی (عنوان)

چلبی یکی از القاب امپراتوری عثمانی است.

در کتاب «لهجه عثمانی» آمده‌است که چلبی به معنای باسواد است و بعدها به عنوان جایگزینی برای افندی بکار رفته‌است.[۱] در ابتدا تا زمان سلطان محمد فاتح[۲] این لقب به شاهزاده‌ها داده می‌شده[۳] اما پس از آن به شیخ‌های طریقت مولویه چلبی گفته می‌شود.[۴]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • بهاءالدین, محمد (1324). یكی تورکجه لغت (به ترکی عثمانی). استانبول: اوقاف اسلامیه مطعبه‌سی.
  • وفیک پاشا, احمد (1293). لهجه عثمانی (به ترکی عثمانی). ۱. استانبول: مطعبه عامره.
  • Pakalın, Mehmet Zeki (1971). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Termileri Sözlüğü (به ترکی استانبولی). 1. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
  • Sakaoğlu, Necdet (1985). Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Tarih Sözlüğü (به ترکی استانبولی). İstanbul: İletişim Yayınları.