چندضلعی متساوی‌الاضلاع

در هندسه، متساوی‌الاضلاع به یک چندضلعی گفته می‌شود که تمام اضلاعش با هم برابر باشند. برای مثال مثلث متساوی‌الاضلاع یا لوزی.

مثلث متساوی‌الاضلاع (سه‌گوش سه‌پهلوبرابر):

برابر فارسی سره برای چندضلعی متساوی‌الاضلاع، چندپهلوی برابرپهلو است.

هر چندضلعی متساوی‌الاضلاع که محاطی نیز باشد یک چندضلعی منتظم خواهد بود.

یک چهارپهلوبرابر یا لوزی:

برخی چندوجهی‌ها با وجوه چندضلعی متساوی الاضلاع ویرایش