ژن‌های ناپیوسته

(تغییرمسیر از ژن‌های غیرپیوسته)

اگر دو یا چند ژن بر روی یک کروموزوم قرار نداشته باشند، به آنها ژن‌های ناپیوسته گفته می‌شود.[۱]

پانویسویرایش

  1. منبع : ژنتیکِ استانسفیلد – الرود – ترجمهٔ رضا پیله‌چیان، دکتر محمدی، دکتر معتمدی – نشرِ آییژ – صفحهٔ ۱۵

صفحات مرتبطویرایش