ک

بیست و پنجمین حرف الفبای فارسی

ک حرف بیست‌ و پنجم در الفبای فارسی، (به شکل ک) حرف بیست‌ودوم در الفبای عربی و یازدهمین حرف از حروف الفبای عبری (کاف כ) است. نام این حرف «کاف» است.

حرف ک
الفبای ابجد
ک
ک
כ,ך
ک
ܟܟ
ک‍، ک


نمایش آوانگاریk, x
موقعیت در الفبا۱۱
ارزش عددی۲۰
مشتقات الفبایی فنیقی
Κ K Кالفبای فارسی
الف ب پ ت ث ج
چ ح خ د ذ ر
ز ژ س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن و
ه ی
حروف دیگر
ء آ اً هٔ ة
شكل حرف
جدا آغازی میانی پایانی
ک ک‍ ‍ک‍ ‍ک

این حرف در فارسی پسوند تصغیر نیز هست که به صورت «ـَ ک» به پایان واژه‌ها می‌چسبد.

الفبای عربی
ألِف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء
سایر شکل‌های حرف كاف در عربی
ک ڪ ګ ڬ ڭ ڮ گ ڰ ڱ ڲ ڳ ڴ