کواترنری
سامانه/دوره ردیف/دور اشکوب/عصر سن
(میلیون سال)
کواترنری هولوسن مگالاین ۰ ۰/۰۰۴۲
نورث‌گریپین ۰/۰۰۴۲ ۰/۰۰۸۲
گرینلندین ۰/۰۰۸۲ ۰/۰۱۱۷
پلیستوسن تارانشین ۰/۰۱۱۷ ۰/۱۲۶
چیبانین ۰/۱۲۶ ۰/۷۸۱
کالابرین ۰/۷۸۱ ۱/۸۰
گلاسین ۱/۸۰ ۲/۵۸
نئوژن پلیوسن پیاسنزین پیش از آن

کالابرین (انگلیسی: Calabrian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی یک عصر و در گاه‌چینه‌شناسی یک اشکوب از دور یا ردیف پلیستوسن به‌شمار می‌رود. کالابرین بازه زمانی از ۱٫۸ میلیون سال پیش تا ۷۸۱ هزار سال پیش را در بر می‌گیرد و پس از اشکوب گلاسین و پیش از آیونین جای می‌گیرد.

منابع

ویرایش
دوره کواترنری
دور پلیستوسن دور هولوسن
گلاسین | کالابرین | چیبانین | تارانشین گرینلندین | نورث‌گریپین | مگالاین
پیشاشمالگون | شمالگون | اطلسی | زیرشمالگون | زیراطلسی