کتاب روت (عبری: מגילת רות‎) یکی از کتاب‌های کتاب مقدس عبری تنخ، یا عهد عتیق است. در ترتیب یهودی(تنخ) این کتاب در کتویم، سومین بخش تنخ، قرار دارد و در عهد عتیق کتاب روت میان کتاب داوران و ۱ سموئل قرار می‌گیرد.[۱] کتاب روت به نسبت دیگر کتاب‌ها، کتاب کوچکی محسوب می‌شود و فقط چهار بخش دارد. این کتاب به روت منتسب است و گویا هدف مصنف آن بیان‌کردن نسب‌نامه داوود بوده‌است.[۲]

کتاب روت

منابع ویرایش

  1. Coogan, Michael D. "A Brief Introduction to the Old Testament." Oxford University Press, 2009. p. 8.
  2. قاموس کتاب مقدس «کتاب روت» صفحه ۴۲۳، نوشته و ترجمه جیمز هاکس

پیوند به بیرون ویرایش

کتاب روت
پیشین:
غزل غزل‌های سلیمان
تنخ پسین:
کتاب مراثی
پیشین:
کتاب داوران
عهد عتیق
مسیحی
پسین:
۱–۲ سموئیل