کتاب‌های انبیاء

(تغییرمسیر از کتب انبیاء)

نویم یا نبییم (Neviim) دومین قسمت تنخ است.

نویم یا پیامبران داستان به قدرت رسیدن سلاطین عبری و تقسیم‌بندی آنها به دو پادشاهی و همچنین پیامبرانی که از جانب خداوند با این پادشاهان در ارتباط بوده‌اند و تاریخ قوم بنی‌اسرائیل را بیان می‌کنند. در پایان این کتاب داستان فتح پادشاهی اسرائیل توسط آشوریان و فتح پادشاهی یهودا توسط بابلیان و تخریب معبد اورشلیم ذکر شده‌است. بخش‌هایی از این کتاب توسط یهودیان در روز سبت قرائت می‌شود. کتاب یونس نیز در روز یوم کیپور خوانده می‌شود.

طبق عقاید یهودیان «نویم» شامل هشت کتاب است. در ترجمه‌های کنونی نویم از هفده کتاب یاد شده‌است. این هشت کتاب عبارت‌اند از:

دوازده پیامبر صغری

ویرایش